Obavještenja

Dodatno predavanje i priprema za II kolokvijum iz predmeta OSNOVI MARKETINGA, kod Prof. dr Dijane Medenice Mitrović, će se održati u ponedjeljak, 04.12.2017. u 13 h (Učionica br. 2).

PREDMETNI PROFESOR

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE LICA ZA ZAVRŠENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

OBAVJEŠTAVAMO DIPLOMIRANE STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU DA OD 18. OKTOBRA 2017. GODINE POČINJE APLICIRANJE ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.

PRAVO DA APLICIRAJU NA OVAJ PROGRAM IMAJU:

  1. DIPLOMIRANI STUDENTI KOJI IMAJU MINIMUM BACHELOR DIPLOMU (ZAVRŠENE OSNOVNE STUDIJE: 180 ECTS);
  2. DA SU KANDIDATI PRIJAVLJENI NA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE;

● KANDIDATI KOJI SU SA BACHELOR DIPLOMOM PROŠLI PROGRAM NEMAJU PRAVO PONOVNOG PRIJAVLJIVANJA, BEZ OBZIRA DA LI SU U MEĐUVREMENU STEKLI STEPEN OBRAZOVANJA SPECIJALISTE ILI VIŠI.

● FAKULTET ĆE NA OSNOVU PODATAKA IZ KNJIGE DIPLOMIRANIH STUDENATA OTPOČETI SA UNOSOM PODATAKA 18.10.2017. GODINE, VEĆ OD 10:00 h.

● KANDIDATI KOJI APLICIRAJU, PROCJEČNU OCJENU IZ JAVNE ISPRAVE KOJA IM JE IZDATA (UVJERENJE O ZAVRŠENIM STUDIJAMA, DIPLOMA/DODATAK DIPLOME), UNOSE NA DRUGU DECIMALU (NA PRIMJER: PROSJEČNA OCJENA 7.3528, KOD APLICIRANJA UNOSI SE KAO 7.35, ŠTO ZNAČI DA NEMA ZAOKRUŽIVANJA).

● TAKOĐE, BROJ INDEKSA SE UNOSI KAO, NA PRIMJER, 042/13, A NE KAO 42/13.

● ZA SVE NEJASNOĆE ILI PROBLEME KOD APLICIRANJA, A KOJE SU NAVEDENE U OVOM OBAVJEŠTENJU, MOŽETE SE JAVITI NA BROJ: 030 303 553 ILI 067 225 285.

KONTAKTI:

ADMINISTRATORI PORTALA  eUPRAVE

( za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; tel. 020 234 851;

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

Zdenka Ivanović, tel.020 405 204; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

UPRAVA ZA KADROVE

Anita Ljucović, tel.020 202-291; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Biljana Petrović-Nedović, tel.020 202 291; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

MINISTARSTVO PROSVJETE

Biljana Mišović, e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Milica Žižić, tel. 020 410 193; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

UPRAVA FAKULTETA

Predavanja iz predmeta OSNOVI MENADŽMENTA kod Prof. dr Dijane Medenice Mitrović, zakazana za utorak 24.10.2017. pomjeraju se za ponedjeljak 23.10.2017. od 10:00 do 13:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

UPISI U NAREDNU STUDIJSKU ( 2017/18 ) GODINU

od 20.09.2017. do 05.10.2017.

1. Uslov za upis :

- uslov za upis II godine je ostvarenih 40 ECTS

- uslov za upis III godine je ostvarenih 100 ECTS kredita

- student obnavlja I-prvu godinu ako nema 40, odnosno II- drugu ako nema100 ECTS kredita

 

2. Za upis studijske  2017/18 potrebno je :

- popuniti 2 ŠV obrazca ( dobijaju se u studentskoj službi)

- izabrati predmete koji će se pohađati (prijavljivanje u studentskoj službi )

- uplatiti upis semestra  ( 12 eura )

- školarinu (prva rata je obavezna )

 

3. Studenti koji su ostvarili uslov za upis II / III godine a nisu položili sve ispite predviđene planom i programom prilikom upisa :

-          ponovo prijavljuju za pohađanje predmete koje nijesu položili

-          zbog nepoloženih predmeta iz predhodne godine student se odriče predmeta iz naredne ( 2017/18 ) godine - iz istog semestra kome pripadaju i nepoloženi ( zimskog ili ljetnjeg)

-          broj ECTS kredita nepoloženih ispita treba da bude isti ili približno isti sa ECTS kreditima predmeta koji se izbacuju

Napomena:

Spisak predmeta po godinama sa ECTS kreditima možete pronaći na oglasnoj tabli Fakulteta i na sajtu Fakulteta( www.fpm.me) pod stavkom O FAKULTETU / STUDIJSKI PROGRAMI

 

 

4. Način plaćanja školarine utvrđen je Ugovorom o studiranju koji je svaki student dobio prilikom upisa na Fakultet.

Studentska služba

Zimski semestar 2017/18. godine, za sve smjerove i godine, počinje u četvrtak 28.09.2017.

Raspored za I (prvu) nedjelju predavanja možete pronaći pod opcijom Osnovne (odnosno Specijalističke studije), podkategorija /Raspored nastave/.

STUDENTSKA SLUŽBA

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 , 52/2014, 47/2015, 40/2016 i 42/2017) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

I

K O N K U R S

za upis studenata na Osnovne akademske  studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2017/2018.godinu,

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA


Prijave na konkurs podnose se od  24.08.2017.  do 15.09. 2017. godine

Upis kandidata  vršiće se od  16.09.2017. do  20.09.2017. godine

 

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija ( završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju). Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih kandidat posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz nastavnog plana i programa za sve predmete koji su položeni; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

 

 

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ podliježu postupku priznavanja u skladu sa posebnim Zakonom.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 246,66 eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školaririne u istom iznosu , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, na osnovu posebne odluke Upravnog odbora Fakulteta, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju.

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici  su uračunati u cijenu školarine.

 

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.

Dostavljamo vam, u prilogu, informaciju o stipendijama grcke fondacije I.K.Y.  za kurseve modernog grckog jezika I kulture, za ak. 2017/2018. godinu. Dostavljamo vam I skenirani tekst Konkursa za ove stipendije koji je otvoren do 11. septembra 2017. godine.

Prilozi:
Download datoteke (scan0001.pdf)info 1[ ]223 Kb
Download datoteke (scan0002.pdf)Info 2[ ]288 Kb
Download datoteke (scan0003.pdf)info 3[ ]248 Kb

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANE KANDIDATE DA ĆE FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU RASPISATI III (TREĆI) UPISNI ROK DANA 24. AVGUSTA 2017. GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

ZAPOSLENI NA FAKULTETU ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU KORISTIĆE KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR ZA 2017. GODINU U PERIODU OD 24.07.2017. DO 23.08.2017. GODINE.

POVRATAK NA RAD: 24.08.2017.

UPRAVA FAKULTETA

Dodatni (septembarski) ispitni rok 2017. godine održaće se od 07.09.2017. do 19.09.2017. godine.

Prijava ispita za dodatni (septembarski) ispitni rok 2017. godine održaće se:

- od 18.07.2017. do 22.07.2017. godine i

- od 24.08.2017. do 30.08.2017. godine.

NAPOMENA: U dodatnom (septembarskom) ispitnom roku 2017. godine, mogu se prijaviti i polagati predmeti prijavljeni na početku studijske godine (PPL-Predmetni prijavni list), bez obzira kojem semestru pripadaju, osim onih predmeta čijeg se slušanja student odrekao, zbog prenosa (transfera) ECTS kredita, odnosno ukupnog opterećenja u ECTS kreditima.

Naknada za polaganje predmeta u dodatnom (septembarskom) ispitnom roku 2017. godine, iznosi 30,oo eura po svakom prijavljenom predmetu.

 

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 17. jula 2017. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-ljetnji semestar/izmjena/

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Prijava ispita za dodatni -septembarski ispitni rok 2017. godine:

● od 18.07.2017. do 22.07.2017. godine, i

● od 24.08.2017. do 30.08.2017. godine.

2. Dodatni-septembarski ispitni rok 2017. godine:

● od 07.09.2017. do 19.09.2017. godine.

3. Upis naredne studijske godine-2017/2018:

● od 20.09.2017. do 27.09.2017. godine.

4. Početak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine/nastava/:

● 28.09.2017. godine.

5. Završetak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine/nastava/:

● 23.12.2017. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman