Obavještenja

II KOLOKVIJUM iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA kod Prof. dr Darka Lacmanovića će se održati 22.11.2016. (utorak) u 12:15 h, u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR

PREDAVANJA IZ SOCIOLOGIJE KOD PROF. DR DUŠANA MARINKOVIĆA, ZAKAZANA ZA 14.11. I 15.11. SE ODLAŽU ZA 23.11. (srijeda) I 24.11. (četvrtak).

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE

POŠTOVANI STUDENTI,

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA SE ZBOG BOLESTI PROFESORA MARINKOVIĆA, ODLAŽE NASTAVA IZ SOCIOLOGIJE, ZAKAZANA ZA 14. I 15. NOVEMBAR 2016.GODINE.

O NAKNADNOM TERMINU NASTAVE BLAGOVREMENO ĆEMO VAS OBAVIJESTITI.

IZVINJENJE  PROFESORA MARINKOVIĆA I UPRAVE FAKULTETA.

I KOLOKVIJUM iz predmeta Psihologija ličnosti kod Dr Danijele Medojević, će se održati 04.11.2016. (petak) u terminu vježbi.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanja iz UVODA U PRAVO kod Prof. dr Miodraga Vukovića, zakazana za 24.10.2016. god, se odlažu za srijedu 26.10.2016. godine u 10:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanje iz predmeta Uvod u pravo, zakazano za 17.10.2016, neće biti održano.

Novi datum predavanja,  naknadno će biti određen.

Nastava za I (prvu) godinu studija, za sve smjerove /Opšti smjer i Poslovna psihologija/ počinje u četvrtak 29.09.2016. u 11:00 h.

Uvodno predavanje iz predmeta Poslovna sociologija će održati Prof. dr Dušan Marinković.

Detaljnije možete pogledati pod opcijom Osnovne studije /podkategorija Raspored nastave/.

STUDENTSKA SLUŽBA

Nastava u zimskom semestru 2016/17. godine, za sve smjerove i godine, počinje u četvrtak 29.09.2016.

Raspored za I (prvu) nedjelju predavanja možete pronaći pod opcijom Osnovne (odnosno Specijalističke studije ), podkategorija /Raspored nastave/.

STUDENTSKA SLUŽBA

  • Ispit iz predmeta PREDUZETNIŠTVO, kod Prof. dr Dijane Medenice Mitrović, zakazan za 21.09.2016. se pomjera za 20.09.2016. u 10:00 h.

  • Ispit iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA, kod Prof. dr Darka Lacmanovića, zakazan za 20.09.2016. se zbog neodložnih obaveza profesora pomjera za 22.09.2016. u 09:00 h.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

I

K O N K U R S

za upis studenata na osnovne akademske  studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2016/2017.godinu,

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Prijave na konkurs podnose se: od  24.08.2016.  do 10.09.2016.godine

Upis kandidata  vršiće se: od  12.09.2016. do  17.09.2016.godine

 

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija. Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih kandidat posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz nastavnog plana i programa za sve predmete koji su položeni; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

 

 

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 246,66 eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školaririne u istom iznosu , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana završnog/diplomskog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA, DA ĆE ZAPOSLENI NA FAKULTETU KORISTITI KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR U PERIODU OD 25.07.2016. DO 21.08.2016. GODINE.

PRVI RADNI DAN NAKON GODIŠNJEG ODMORA JE PONEDJELJAK - 22.08.2016.GODINE.

UPRAVA FAKULTETA