Broj: 951

B a r, 04.12.2017.

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. decembra 2017. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine: subota, 23.12.2017. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 18.12.2017. do 29.12.2017. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 12.01.2018. do 23.01.2018. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

● od 22.01.2018. do 27.01.2018. godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

●od 12.02.2018. do 24.02.2018. godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.02.2018. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.05.2018. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta, ●Na sajt Fakulteta, ●Zaposlenima-svima, ●Sekretaru, ●a/a.