Obavještenja (spec)

Obavještavaju se svi studenti smjera MSP da se predavanja iz predmeta STRATEGIJE RASTA I FINANSIRANJE RAZVOJA MSP, zakazana za 18.05. od 13:00 do 15:00 h, odlažu za četvrtak 19.05. u isto vrijeme (13:00 – 15:00 h).

Mjesto održavanja predavanja - FPM/Učionica br. 3.

PREDMETNI PROFESOR

1. OVJERA LJETNJEG SEMESTRA 2015/16 TRAJE OD 20.05. DO 28.05.2016. g.

  • Za ovjeru ljetnjeg semestra 2015/16  potrebno je :

- platiti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti naknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

 

2. Prijava ispita za prvi / osnovni-junski / ispitni rok traje  od 23.05.2016. do 28.05.2016. g.

2.1 Prvi ispitni rok / osnovni-junski /: 13.06.2016.  - 25.06.2016.g.

(Raspored polaganja ispita će biti blagovremeno objavljen)


  • Za prijavu ispita potrebno je imati:

- dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu školarine,

- dokaz o ovjerenom ljetnjem semestru,  i

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( uplatiti 5€ po predmetu )

Studentska služba

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 07. maja 2016. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 28.05.2016.godine.

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 20.05.2016. do 28.05.2016.godine.

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 23.05.2016. do 28.05.2016.

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 13.06.2016. do 25.06.2016.

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: 23.06.2016. do 30.06.2016.

6. Drugi ispitni rok/popravni/: od 08.07.2016. do 19.07.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta,

●Na sajt Fakulteta,

●Zaposlenima-svima,

●Sekretaru,

●a/a.

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi: od 29.04.2016. do 03.05.2016.godine.

■ Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je srijeda - 04.05.2016.godine.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavaju se studenti svih godina i nivoa studija (osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije) da su, na osnovu potpisanog Ugovora o studiranju, dužni uplatiti IV ratu školarine (246 €), odnosno VI ratu školarine (230 €) najkasnije do petka 12.03.2016. godine.

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

 

Obavještavaju se studenti svih studijskih godina i inivoa studija (osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije) da dužni upisati ljetnji semstar studijske 2015./2016., uz dokaz o uplati naknade (uplatnica) u iznosu od 12,00 eura.

 

Termin za upis ljetnjeg semestra 22.02.2016. - 27.02.2016.

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 31.12.2015. DO 10.01.2016. GODINE.

PRBI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 11.01.2016. GODINE  - PONEDELJAK.

 

UPRAVA FAKULTETA

Poštovani studenti Fakulteta za poslovni menadžment !

Želim da vas obavijestim da je u toku humanitarna akcija prikupljanja novca za Ličina Enisu iz Bara. Djevojka ima 20 godina, dakle vaša je vršnjakinja. Od ranog djetinjstva boluje od cerebralne paralize. Nepokretna je i potpuno zavisi od tudje pomoći. Nekoliko godina unazad, njeni roditelji ( otac korisnik penzije a majka nezaposlena), pokušavaju da obezbijede Anisi krevet, jer ona trenutno koristi ležaj na rasklapanje koji je potpuno neadekvatan za njene potrebe. Prikupljeni novac će biti iskorišten za kupovinu novog kreveta , jogi dušeka i posteljinu. Preskočite jednu kafu i taj novac donirajte kao znak dobre volje i otvorenog srca.

Nadam se da se slažete da ovaj način pomoći postane sastavni dio vašeg života sada dok studirate  a i kasnije u životu.

Takodje se nadam da će ova akcija biti prvi korak da zajedno  ustanovimo  „Decembar – mjesec  humanosti“,   Fakulteta za poslovni menadžment .

Hvala !

mr. Danijela Medojević

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Prijava ispita za prvi -zimski  ispitni rok traje  od

21.12.2015. do 29.12.2015. god. i  od 11.01.2016. do 15.01.2016 god.

2. Ispiti u prvom zimskom roku biće održani od 18.01.2016 do  30.01.2016.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni  zimski :

od 01.02..2016. do 10.02.2016. god.

4. Ispiti u drugom zimskom roku / popravni : od 18.02.2016. do 25.02.2016. god.

5. Za ovjeru zimskog semestra 2015/16 i prijavu ispita potrebno je :

- imati plaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji su prijavljeni za polaganje

(  uplata je 5 eura po predmetu )

Studentska služba

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: 894

B a r, 27.11.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 27. novembra 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2015/2016.godine: subota, 26.12.2015.godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2016.godine

●od 21.12.2015. do 29.12.2015.godine, i

●od 11.01.2016. do 15.01.2016.godine.

1.1.Januarski ispitni rok 2016.godine:

●od 18.01.2016. do 30.01.2016.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2016.godine:

●od 01.02.2016. do 10.02.2016.godine.

2.1.Februarski ( popravni ) ispitni rok 2016.godine:

●od 18.02.2016. do 25.02.2016.godine.

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2015/2016.godine: 29.02.2016.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2015/2016.godine: 29.05.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

 

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2015/2016.godinu

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

Prijave na konkurs podnose se od  21.08.2015.  do 16.09. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  17.09.2015. do 26.09.2015.godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi, do broja utvrđenog licencom.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 230,oo eura, naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura , plaća se prilikom upisa, a ostalih devet rata školarine u iznosu od po 230,oo eura , kao i propisane naknade,  u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana specijalističkog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553, 067/225-285 ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ailto: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli "> Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli