Obavještenja (spec)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

 

Obavještavaju se studenti svih studijskih godina i inivoa studija (osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije) da dužni upisati ljetnji semstar studijske 2015./2016., uz dokaz o uplati naknade (uplatnica) u iznosu od 12,00 eura.

 

Termin za upis ljetnjeg semestra 22.02.2016. - 27.02.2016.

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 31.12.2015. DO 10.01.2016. GODINE.

PRBI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 11.01.2016. GODINE  - PONEDELJAK.

 

UPRAVA FAKULTETA

Poštovani studenti Fakulteta za poslovni menadžment !

Želim da vas obavijestim da je u toku humanitarna akcija prikupljanja novca za Ličina Enisu iz Bara. Djevojka ima 20 godina, dakle vaša je vršnjakinja. Od ranog djetinjstva boluje od cerebralne paralize. Nepokretna je i potpuno zavisi od tudje pomoći. Nekoliko godina unazad, njeni roditelji ( otac korisnik penzije a majka nezaposlena), pokušavaju da obezbijede Anisi krevet, jer ona trenutno koristi ležaj na rasklapanje koji je potpuno neadekvatan za njene potrebe. Prikupljeni novac će biti iskorišten za kupovinu novog kreveta , jogi dušeka i posteljinu. Preskočite jednu kafu i taj novac donirajte kao znak dobre volje i otvorenog srca.

Nadam se da se slažete da ovaj način pomoći postane sastavni dio vašeg života sada dok studirate  a i kasnije u životu.

Takodje se nadam da će ova akcija biti prvi korak da zajedno  ustanovimo  „Decembar – mjesec  humanosti“,   Fakulteta za poslovni menadžment .

Hvala !

mr. Danijela Medojević

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Prijava ispita za prvi -zimski  ispitni rok traje  od

21.12.2015. do 29.12.2015. god. i  od 11.01.2016. do 15.01.2016 god.

2. Ispiti u prvom zimskom roku biće održani od 18.01.2016 do  30.01.2016.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni  zimski :

od 01.02..2016. do 10.02.2016. god.

4. Ispiti u drugom zimskom roku / popravni : od 18.02.2016. do 25.02.2016. god.

5. Za ovjeru zimskog semestra 2015/16 i prijavu ispita potrebno je :

- imati plaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji su prijavljeni za polaganje

(  uplata je 5 eura po predmetu )

Studentska služba

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: 894

B a r, 27.11.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 27. novembra 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2015/2016.godine: subota, 26.12.2015.godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2016.godine

●od 21.12.2015. do 29.12.2015.godine, i

●od 11.01.2016. do 15.01.2016.godine.

1.1.Januarski ispitni rok 2016.godine:

●od 18.01.2016. do 30.01.2016.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2016.godine:

●od 01.02.2016. do 10.02.2016.godine.

2.1.Februarski ( popravni ) ispitni rok 2016.godine:

●od 18.02.2016. do 25.02.2016.godine.

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2015/2016.godine: 29.02.2016.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2015/2016.godine: 29.05.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

 

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2015/2016.godinu

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

Prijave na konkurs podnose se od  21.08.2015.  do 16.09. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  17.09.2015. do 26.09.2015.godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi, do broja utvrđenog licencom.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 230,oo eura, naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura , plaća se prilikom upisa, a ostalih devet rata školarine u iznosu od po 230,oo eura , kao i propisane naknade,  u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana specijalističkog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553, 067/225-285 ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ailto: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli "> Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Predmet: Pravo na zdravu zivotnu sredinu u sis. ljudskih prava

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA DA, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA, FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR NEĆE RADITI 13. i 14. JULA 2015. GODINE.

PRVI RADNI DAN NAKON PRAZNIKA JE SRIJEDA,15.07.2015.GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA, DA ĆE ZAPOSLENI NA FAKULTETU KORISTITI KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR U PERIODU OD 20.07.2015. DO 19.08.2015.GODINE.

PRVI RADNI DAN NAKON GODIŠNJEG ODMORA JE ČETVRTAK-20.08.2015.GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 09. jula 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu, kako slijedi:

 

1. Prijava ispita za dodatni ( septembarski ) ispitni rok:

●od 10.07.2015. do 18.07.2015.godine, i

●od 20.08.2015. do 29.08.2015.godine.

 

2. Dodatni ( septembarski ) ispitni rok 2015.godine, održaće se:

●od 04.09.2015. do 16.09.2015.godine.

 

2.1. U dodatnom ( septembarskom ) ispitnom roku 2015.godine, mogu se prijaviti i polagati predmeti prijavljeni na početku studijske godine (PPL), bez obzira kojem semestru pripadaju, osim onih predmeta čijeg se slušanja student odrekao, zbog prenosa (transfera) ECTS kredita, odnosno ukupnog opterećenja u ECTS kreditima.

2.2.Na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta, naknada za polaganje predmeta u dodatnom (septembarskom ) ispitnom roku 2015.godine, iznosi 30,oo eura po svakom prijavljenom predmetu.

3. Upis u narednu godinu studija ( II i III ):

od 17.09.2015. do 26.09.2015.godine.

4. Početak nastave u zimskom semestru studijske 2015/2016.godine:

ponedjeljak, 28.09.2015.godine.

završetak zimskog semstra studijske 2015/2016.godine: 26.12.2015.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2015/2016.godinu

- II upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

Prijave na konkurs podnose se od  04.07.2015.  do 15.07. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  16.07.2015. do 18.07.2015.godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi, do broja utvrđenog licencom.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 230,oo eura, naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura , plaća se prilikom upisa, a ostalih devet rata školarine u iznosu od po 230,oo eura , kao i propisane naknade,  u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana specijalističkog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553, 067/225-285 ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

"> Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli