Obavještenja (spec)

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 09. jula 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu, kako slijedi:

 

1. Prijava ispita za dodatni ( septembarski ) ispitni rok:

●od 10.07.2015. do 18.07.2015.godine, i

●od 20.08.2015. do 29.08.2015.godine.

 

2. Dodatni ( septembarski ) ispitni rok 2015.godine, održaće se:

●od 04.09.2015. do 16.09.2015.godine.

 

2.1. U dodatnom ( septembarskom ) ispitnom roku 2015.godine, mogu se prijaviti i polagati predmeti prijavljeni na početku studijske godine (PPL), bez obzira kojem semestru pripadaju, osim onih predmeta čijeg se slušanja student odrekao, zbog prenosa (transfera) ECTS kredita, odnosno ukupnog opterećenja u ECTS kreditima.

2.2.Na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta, naknada za polaganje predmeta u dodatnom (septembarskom ) ispitnom roku 2015.godine, iznosi 30,oo eura po svakom prijavljenom predmetu.

3. Upis u narednu godinu studija ( II i III ):

od 17.09.2015. do 26.09.2015.godine.

4. Početak nastave u zimskom semestru studijske 2015/2016.godine:

ponedjeljak, 28.09.2015.godine.

završetak zimskog semstra studijske 2015/2016.godine: 26.12.2015.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2015/2016.godinu

- II upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

Prijave na konkurs podnose se od  04.07.2015.  do 15.07. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  16.07.2015. do 18.07.2015.godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi, do broja utvrđenog licencom.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 230,oo eura, naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura , plaća se prilikom upisa, a ostalih devet rata školarine u iznosu od po 230,oo eura , kao i propisane naknade,  u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana specijalističkog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553, 067/225-285 ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

"> Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2015/2016.godinu

- I upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

Prijave na konkurs podnose se od  08.06.2015.  do 04.07. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  08.07.2015. do 18.07.2015.godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi, do broja utvrđenog licencom.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 230,oo eura, naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura , plaća se prilikom upisa, a ostalih devet rata školarine u iznosu od po 230,oo eura , kao i propisane naknade,  u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana specijalističkog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553,  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, na web site-u i oglasnoj tabli Fakulteta.

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Praznika nezavisnosti Crne Gore,  neće raditi: od 21.05.2015. do 24.05.2015.godine.

■ Prvi radni dan poslije praznika je ponedjeljak-25.05.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Za ovjeru ljetnjeg semestra 2014/15 potrebno je :

- platiti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( 5€ po predmetu )

 

2. Prijava ispita za prvi / osnovni-junski / ispitni rok traje  od 18.05.2015. do 30.05.2015. g.

2.1 Prvi ispitni rok / osnovni-junski / od 08.06.2015. do 20.06.2015.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni / : od 19.06.2015. do 27.06.2015. g.

3.1 Drugi ispitni rok / popravni /: od 29.06.2015. do 08.07.2015. g.

Studentska služba

Za II kolokvijum iz predmeta ORGANIZACIJA CARINSKE SLUŽBE I POSLOVANJA koji će se održati 13.05.2015. god., studenti treba da pripreme gradivo iz udžbenika do 68. strane.

PREDMETNI PROFESOR

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi: od 01.05.2015. do 03.05.2015.godine.

■   Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je ponedjeljak - 04.05.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

II kolokvijum iz predmeta UPRAVLJANJE BANKARSKIM SISTEMIMA kod Prof. dr Ivana Đurkovića, će se održati u četvrtak 30.04.2015. od 09:00 do 10:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

 

Broj: 158/1-1

B a r, 01.04.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 01. aprila 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 23.05.2015.godine.

 

2. Prijava ispita za prvi /osnovni-junski/ ispitni rok: od 18.05.2015. do 30.05.2015.g.

2.1. Prvi ispitni rok /osnovni-junski/: od 08.06.2015. do 20.06.2015.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 19.06.2015.do 27.06.2015.g.

3.1. Drugi ispitni rok/popravni/: od 29.06.2015. do 08.07.2015.g.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

Broj: 158/1-2

B a r, 01.04.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 01. aprila 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o terminu raspisivanja Konkursa za upis studenata

u I ( prvu ) godinu studija studijske 2015/2016.godine, na osnovnim ( 3 godine ) i postdiplomskim specijalističkim studijama ( 3+1 godina )

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se termin raspisivanja Konkursa za upis studenata u I  (prvu) godinu studija studijske 2015/2016.godine, na osnovnim ( 3 godine ) i postdiplomskim specijalističkim studijama ( 3 +1 godina).

 

1. Konkurs za upis studenata u I ( prvu ) godinu studija studijske 2015/2016.godine, iz člana 1 ove odluke, raspisaće se u petak, 05.juna 2015.godine.

 

2. Konkurs će se objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a postaviće se i na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

2.1. Po raspisanom Konkursu, prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom, primaće se u periodu: od 08.06.2015. do 04.07.2015.godine.

3. Upis studenata u I ( prvu ) godinu studija vršiće se u periodu: od 08.07.2015. do 18.07.2015.godine.

Član 2

Posebnom odlukom Vijeća Fakulteta utvrdiće se termini upisa studenata u II  (drugu) i III (treću) godinu studija, nakon organizovanja dodatnog ispitnog roka u mjesecu septembru 2015.godine.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof. dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 10.04.2015. ( petak ) do 13.04.2015. ( ponedjeljak ).

■Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 14.04.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA