Obavještenja (master)

OBAVJEŠTENJE /MASTER STUDIJE/

Obavještavamo zainteresovanu javnost i akademsku zajednicu, da se stavljaju na uvid master radovi sljedećih kandidata:

1.ĆETKOVIĆ DRAŽENA, dosije 023/19 (MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Izazovi menadžmenta u procesu odlučivanja u savremenim organizacijama“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

2.ĐUROVIĆ ANE, dosije 032/19 (MAS/PM/RiR), pod nazivom/naslovom:“Poslovno odlučivanje na osnovu računovodstvenih i finansijskih iskaza privrednih društava u Crnoj Gori“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

3.IVANOVIĆ DRAGANE, dosije 033/19 (MAS/PM/RiR), pod nazivom/naslovom:“Komunikacija u poslovnom odlučivanju u kriznim situacijama“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

4.DULETIĆ GORANA, dosije 046/19 (MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Obavještajni rad u funkciji sistema nacionalne bezbjednosti“; mentor:prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković;

5.RAŽNATOVIĆ MILOŠA, dosije 056/19 ( MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Zaštita tajnih podataka i nacionalna bezbjednost“; prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković;

Master radovi se nalaze u Biblioteci Fakulteta za poslovni menadžment Bar i stavljaju se na uvid javnosti 15 dana, od 26.11.2020. do 10.12.2020.godine.

Eventualne primjedbe na master radove mogu se dostaviti Vijeću Fakulteta za poslovni menadžment Bar najdalje do 05.12.2020.

Bar, 25.11.2020.g,

 

 

 

Mem.FPM BAR-MASTER STUDIJE-OBJAVA O STAVLJANJU NA UVID MASTER RADOVA-25 11 2020

Konsultacije sa Prof. dr Ivanom Đurkovićem (Upravljanje bankarskim rizicima, Elektronsko bankarstvo, Revizija finansijskih izvještaja, Međunarodne finansije i globalno poslovanje, Rizici u finansijskom poslovanju i Poreski sistem i politika) moguće je obaviti u ponedjeljak 30.11.2020. godine u terminu od 11h do 12.30h, na Fakultetu u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR

Obavještavaju se svi studenti da je radno vrijeme studentske službe u narednom periodu od 12 do 14 h, a subotom od 10 do 12 h.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavaju se studenti da će se svi zakazani kolokvijumi polagati online, putem platforme za učenje, prema utvrđenom rasporedu kolokvijuma koji je objavljen na sajtu Fakulteta u okviru rasporeda nastave.

UPRAVA FAKULTETA

Konsultacije sa Doc. dr Milenom Žižić (Finansijsko računovodstvo, Forenzičko računovodstvo i Finansijska tržišta i berze) moguće je obaviti u subotu 28.11.2020. godine u terminu od 10h do 11.30h, na Fakultetu u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR

Obavještavamo studente Fakulteta za poslovni menadžment u Baru da Studentska služba Fakulteta neće raditi u periodu od 16.11.2020. do 22.11.2020. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Konsultacije sa Prof. dr Lacmanović Darkom (Poslovna etika) moguće je obaviti u četvrtak 12.11.2020. godine u terminu od 12h do 13.30h, na Fakultetu u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR

Konsultacije sa Doc. dr Danijelom Rakočević Medojević (Socijalna psihologija, Strategije motivisanja ljudskih resursa) moguće je obaviti u srijedu 28.10.2020. godine u terminu od 12h do 13h, na Fakultetu u učionici br. 2.

 

PREDMETNI PROFESOR

Konsultacije sa Prof. dr Dijanom Medenicom Mitrović (Poslovno planiranje i Poslovno odlučivanje) moguće je obaviti u ponedjeljak 19.10.2020. u terminu od 10h do 11.30h, u prostorijama Fakulteta, u učionici br. 2.

 

PREDMETNI PROFESOR

Svi studenti, svih smjerova i nivoa studija, mogu preuzeti literaturu (udžbenike) od ponedeljka 12.10.

Literatura se uzima u prostorijama fakulteta radnim danima u periodu od 09 do 13h, i subotom od 09 do 11h.

Broj: 1582

B a r, 28.09.2020. g.

Na osnovu člana 87 stav 6 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 58/18, 3/19,17/19,… ), člana 53 u vezi člana 78 stav 5 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru,   i odredbi Pravila studiranja na osnovnim, specijalističkim i master studijama, Vijeće Fakulteta za poslovni menadžment u Baru na sjednici održanoj 28.09.2020. godine, donosi

 

O D L U K U

o dodatnom ispitnom roku

1. Student završne godine osnovnih akademskih studija, postdiplomskih specijalističkih i master akademskih studija, koji ima neprijavljen i nepoložen samo jedan predmet do odbrane završnog rada (diplomskog, specijalističkog, master), može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u dodatnom oktobarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

2. Prijava jednog neprijavljenog ili nepoloženog ispita vršiće se: od 29.09.2020. do 03.10.2020. godine.

3. Ispitni rok će se održati u srijedu, 07.10.2020. godine, po sljedećem rasporedu;

a/ Svi prijavljeni studenti osnovnih akademskih studija, sa početkom u 10:00h;

b/ Svi prijavljeni studenti sa postdiplomskih specijalističkih studija i master studija, sa početkom u 12:00h.

4. Studenti iz tačke 1 ove Odluke dužni su prijaviti ispit i platiti naknadu u iznosu od 50,oo €, kao i naknadu u iznosu dobijenom množenjem broja ECTS kredita za predmet koji prijavljuju i cijene koštanja 1 ECTS kredita.

(Napomena: Cijena koštanja 1 ECTS  kredita iznosi: na osnovnim studijama-24,66 €; na specijalističkim studijama-38,33 €, i na master studijama-32,5o €).

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof. dr Milenko Radoman