Obavještenja (master)

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 14.12.2020. do 25.12.2020. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, odnosno 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija i studente master akademskih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

-        imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,

-        uplatiti 12 €  za ovjeru zimskog semestra,

-        uplatiti 5 €  po ispitu,

-        popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i

-        dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUNI: 510 – 8482 – 08 (CKB) ili 565-6500-84 (Lovćen banka)

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2020/21. godine će biti objavljen blagovremeno.

UPRAVA FAKULTETA

 

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 03. decembra 2020. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2020/2021. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2020/2021. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2020/2021.godine: subota, 19.12.2020.godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2021. godine

●od 14.12.2020. do 25.12.2020. godine.

1.1.Januarski ispitni rok 2021. godine:

●od 14.01.2021. do 27.01.2021. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2021. godine:

●od 27.01.2021. do 06.02.2021. godine.

2.1.Februarski ( popravni ) ispitni rok 2021. godine:

●od 11.02.2021. do 24.02.2021. godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2020/2021. godine: 26.02.2021. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2020/2021. godine: 22.05.2021. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

OBAVJEŠTENJE /MASTER STUDIJE/

Obavještavamo zainteresovanu javnost i akademsku zajednicu, da se stavljaju na uvid master radovi sljedećih kandidata:

1.ĆETKOVIĆ DRAŽENA, dosije 023/19 (MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Izazovi menadžmenta u procesu odlučivanja u savremenim organizacijama“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

2.ĐUROVIĆ ANE, dosije 032/19 (MAS/PM/RiR), pod nazivom/naslovom:“Poslovno odlučivanje na osnovu računovodstvenih i finansijskih iskaza privrednih društava u Crnoj Gori“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

3.IVANOVIĆ DRAGANE, dosije 033/19 (MAS/PM/RiR), pod nazivom/naslovom:“Komunikacija u poslovnom odlučivanju u kriznim situacijama“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

4.DULETIĆ GORANA, dosije 046/19 (MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Obavještajni rad u funkciji sistema nacionalne bezbjednosti“; mentor:prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković;

5.RAŽNATOVIĆ MILOŠA, dosije 056/19 ( MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Zaštita tajnih podataka i nacionalna bezbjednost“; prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković;

Master radovi se nalaze u Biblioteci Fakulteta za poslovni menadžment Bar i stavljaju se na uvid javnosti 15 dana, od 26.11.2020. do 10.12.2020.godine.

Eventualne primjedbe na master radove mogu se dostaviti Vijeću Fakulteta za poslovni menadžment Bar najdalje do 05.12.2020.

Bar, 25.11.2020.g,

 

 

 

Mem.FPM BAR-MASTER STUDIJE-OBJAVA O STAVLJANJU NA UVID MASTER RADOVA-25 11 2020

Konsultacije sa Prof. dr Ivanom Đurkovićem (Upravljanje bankarskim rizicima, Elektronsko bankarstvo, Revizija finansijskih izvještaja, Međunarodne finansije i globalno poslovanje, Rizici u finansijskom poslovanju i Poreski sistem i politika) moguće je obaviti u ponedjeljak 30.11.2020. godine u terminu od 11h do 12.30h, na Fakultetu u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR

Obavještavaju se svi studenti da je radno vrijeme studentske službe u narednom periodu od 12 do 14 h, a subotom od 10 do 12 h.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavaju se studenti da će se svi zakazani kolokvijumi polagati online, putem platforme za učenje, prema utvrđenom rasporedu kolokvijuma koji je objavljen na sajtu Fakulteta u okviru rasporeda nastave.

UPRAVA FAKULTETA

Konsultacije sa Doc. dr Milenom Žižić (Finansijsko računovodstvo, Forenzičko računovodstvo i Finansijska tržišta i berze) moguće je obaviti u subotu 28.11.2020. godine u terminu od 10h do 11.30h, na Fakultetu u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR

Obavještavamo studente Fakulteta za poslovni menadžment u Baru da Studentska služba Fakulteta neće raditi u periodu od 16.11.2020. do 22.11.2020. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Konsultacije sa Prof. dr Lacmanović Darkom (Poslovna etika) moguće je obaviti u četvrtak 12.11.2020. godine u terminu od 12h do 13.30h, na Fakultetu u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR

Konsultacije sa Doc. dr Danijelom Rakočević Medojević (Socijalna psihologija, Strategije motivisanja ljudskih resursa) moguće je obaviti u srijedu 28.10.2020. godine u terminu od 12h do 13h, na Fakultetu u učionici br. 2.

 

PREDMETNI PROFESOR

Konsultacije sa Prof. dr Dijanom Medenicom Mitrović (Poslovno planiranje i Poslovno odlučivanje) moguće je obaviti u ponedjeljak 19.10.2020. u terminu od 10h do 11.30h, u prostorijama Fakulteta, u učionici br. 2.

 

PREDMETNI PROFESOR