Osnovne akademske studije

Prije početka rada Fakulteta u studijskoj 2005/06. godini, od nadležnih organa pribavljena je sljedeća dokumentacija, a koja je bila uslov da se otpočne sa realizacijom studijskih programa, i to:

1. Odluka Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za 4 studijska programa: Menadžment u finansijskom poslovanju, Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, Menadžment u poslovnoj informatici i Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, broj: 05-1/5-28 od 01. juna 2005.godine,

2. Rješenje Vlade RCG-Ministarstva prosvjete i nauke o izdavanju licence za rad Fakulteta za poslovni menadžment u Baru za 4 akreditovana programa, broj: UP I 05-1/5-1277/2 od 22. juna 2005. godine.

U 2006-oj godini akreditovana su i licencirana još dva nova studijska programa, i to: Poslovno-pravni engleski jezik i Poslovna psihologija, na osnovu sljedećih akata:

3. Odluke Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za studijski program: Poslovno-pravni engleski jezik, broj: 05-1/5-196 od 20. juna 2006. godine,

4. Odluke Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za studijski program:Poslovna psihologija, broj: 05-1/5-244 od 25. jula 2006. godine,

5. Rješenja Vlade RCG-Ministarstva prosvjete i nauke o izdavanju dopune licence za akreditovane studijske programe:Poslovno-pravni engleski jezik i Poslovna psihologija, broj: UP I 05-1/5 od 09. oktobra 2006. godine.

6. Odluka Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o reakreditaciji osnovnih akademskih studija, za studijske programe: Menadžment u finansijskom poslovanju; Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, i Poslovna psihologija, br.05-1/5-883 od 15.juna 2009.godine.

Postdiplomske specijalističke studije

1. Odluka Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o akreditaciji postdiplomskih specijalističkih studija ( 3 + 1 ) za studijske programe:Menadžment u finansijskom poslovanju; Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, i Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, br. 05-1/5-883 od 15.juna 2009.godine;

2. Rješenje Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore o dopuni licence za postdiplomske specijalističke studije ( 3 + 1 ) za studijske programe: Menadžment u finansijskom poslovanju; Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, i Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, UP I Broj: 07-359, od 16.oktobra 2009.godine.

PDF LICENCA

PDF

CERTIFIKAT O POČETNOJ AKREDITACIJI
PDF CERTIFIKAT O REAKREDITACIJI
PDF

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etička povelja

Pojmovnik tipova kršenja akademskog integriteta