Broj: 618

B a r, 02.10. 2019. g.

Na osnovu člana 87 stav 6 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 58/18, 3/19 i 17/19 ), člana 53 u vezi člana 78 stav 5 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru,  člana 34a Pravila studiranja na osnovnim studijama i člana 8a Pravila studiranja na postdiplomskim specijalističkim studijama ), Vijeće Fakulteta za poslovni menadžment u Baru na sjednici održanoj 02.10.2019. godine, donosi

 

O D L U K U

1. Student završne godine osnovnih akademskih studija studijske 2018/2019. godine, kao i student završne godine postdiplomskih specijalističkih studija, koji ima nepoložen samo jedan ispit, bez obzira na broj ECTS  kredita, može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta.

2. Studenti iz tačke 1 ove odluke dužni su prijaviti ispit i platiti naknadu u iznosu od 50,oo €, kao i naknadu u iznosu dobijenom množenjem broja ECTS kredita za predmet koji prijavljuju i cijene koštanja 1 ECTS kredita.

 

3. Prijava ispita vršiće se od 03.10.2019. do 11.10.2019. godine.

4. Ispitni rok će se održati u ponedjeljak, 14.10.2019. godine, po sljedećem rasporedu:

a/ Svi studenti osnovnih akademskih studija, sa početkom u 10:00h;

b/ Svi studenti sa postdiplomskih specijalističkih studija, sa početkom u 11:30h.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof. dr Milenko Radoman