Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 08. decembra 2022. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2022/2023.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2022/2023.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

I-Završetak zimskog semestra studijske 2022/2023.godine: subota, 24.12.2022.godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2023.godine

●od 19.12.2022. do 28.12.2022.godine.

1.1.Januarski ispitni rok 2023.godine:

●od 16.01.2023. do 28.01.2023.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2023.godine:

●od 30.01.2023. do 04.02.2023.godine.

2.1.Februarski ( popravni ) ispitni rok 2023.godine:

●od 13.02.2023. do 25.02.2023.godine.

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2022/2023.godine: 27.02.2023.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2022/2023.godine: 27.05.2023.godine.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman