Broj: 222

B a r, 03. 04. 2014.g.

Na osnovu člana 107 stav 1 Statuta Fakulteta za poslvni menadžment-Bar, u vezi sa članom  51 stav 3 Statuta Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Dekan Fakulteta donosi

 

O   D   L   U   K   U

o raspisivanju izbora za organe Studentskog parlamenta

1.Raspisuju se izbori za organe Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, na svim nivoima, i to:

a/Za izbor Studentskih vijeća godina i predsjednika/povjerenika Studentskih vijeća

b/Za izbor Skupštine Studentskog parlamenta

c/Za izbor Predsjednika Studentskog parlamenta

d/Za izbor Izvršnog odbora Studentskog parlamenta

e/Za izbor Nadzornog odbora Studentskog parlamenta.

2.Procedura  izbora:

2.1.Izbor Studentskih vijeća godina

a. Izbor Studentskih vijeća godina na OAS/Osnovnim akademskim studijama:

1.Izbor Studentskog vijeća I /prve/godine: bira se 5 članova /predsjednik-povjerenik i četiri člana/, od kojih 4 člana sa opšteg smjera (Menadžment u finansijskom poslovanju,Menadžment u carini, špediciji i osiguranju i Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti ) i 1 član sa studijskog programa Poslovna psihologija;

2.Izbor Studentskog vijeća II /druge/godine: bira se 5 članova /predsjednik-povjerenik i četiri člana/, od kojih 3 člana sa opšteg smjera (Menadžment u finansijskom poslovanju i Menadžment u carini, špediciji i osiguranju ) i po 1 član sa studijskog programa Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti i Poslovna psihologija;

3.Izbor Studentskog vijeća III /treće/godine: bira se 4 člana /predsjednik-povjerenik i tri člana/, po 1 član sa sva četiri studijska programa (Menadžment u finansijskom poslovanju,Menadžment u carini, špediciji i osiguranju,Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, i Poslovna psihologija );

 

b. Izbor Studentskog vijeća godina na PSS/Postdiplomskim specijalističkim studijama:

4.Izbor Studentskog vijeća I /prve/ godine postdiplomskih specijalističkih studija: bira se 4 člana/predsjednik-povjerenik/ i tri člana, sa svakog studijskog programa/smjera po 1 član, a predsjednik-povjerenik Studijskog vijeća je istovremeno i član Studentskog vijeća sa jednog od četiri studijska programa/smjera na postdiplomskim specijalističkim studijama.

3.Rokovi:

Rokovi za izborne radnje u postupku izbora organa iz tačke 2 ove Odluke počinju teći od 03.04.2014.godine.Sve izborne radnje završiće se u roku od 30 dana od dana raspisivanja izbora.

4.Ova odluka objaviće se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

D  E  K  A  N,

Prof. dr Milenko Radoman

 

 

Fakultet                          Maršala Tita 7                    e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni                    85 000 Bar                         www.fpm.me

menadžment                  tel: 030/312-233

Bar                                fax: 030/312-233

 

Broj: 222/1

B a r, 03. 04. 2014.g.

Na osnovu člana 7 stav 1 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment-Bar, u vezi sa članom 52 stav 1 Statuta Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Dekan Fakulteta donosi

 

O   D   L   U   K   U

o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za organe Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru

1. Imenuje se Komsija za sprovođenje izbora za organe Studentskog parlamenta fakulteta za poslovni menadžment u Baru.

2.U Komisiju imenujem:

2.1.Nikolu Kneževića, za predsjednika, zaposlenog na Fakulteta,

2.2. Gorana Perčobića, studenta I godine studija.

2.3. Teodoru Amanović, studenta II  godine studija.

3.Komisija će sprovesti sve izborne radnje i procedure, i u konačnom objaviti rezultate izbora za sve organe Studentskog parlamenta.

 

4.Ova odluka objaviće se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

D  E  K  A  N,

Prof. dr Milenko Radoman