OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

UPISI U NAREDNU STUDIJSKU ( 2014/15 ) GODINU

25.09.2014 - 30.09.2014

1. Uslov za upis :

- uslov za upis II godine je 40 ECTS

- uslov za upis III godine je 100 ECTS kredita

- student obnavlja godinu ako nema ostavarenih 40, odnosno 100 ECTS kredita

 

2. Za upis zimskog semestra 2014/15 potrebno je :

- popuniti ŠV obrazac ( dobija se u studentskoj službi)

- popuniti prijavu sa predmetima koji će se pohađati ( dobija se u studentskoj službi )

- uplatiti upis semestra  ( 12 eura )

- prva rata školarine ( tačan iznos će se utvrditi u studentskoj službi )

 

3. Studenti koji su ostvarili uslov za upis II / III godine a nisu položili sve ispite predviđene planom i programom prilikom upisa :

-         ponovo prijavljuju za pohađanje predmete koje nijesu položili

-         zbog nepoloženih predmeta iz predhodne godine student se odriče predmeta iz naredne godine, iz istog semestra kome pripadaju i nepoloženi ( zimskog/ljetnjeg)

-         broj ECTS kredita nepoloženih ispita mora biti isti ili približno isti sa ECTS kreditima predmeta koji se izbacuju

Napomena:

Spisak predmeta po godinama sa ECTS kreditima možete pronaći na sajtu Fakulteta pod stavkom O FAKULTETU / STUDIJSKI PROGRAMI

 

4. Način plaćanja školarine:

- Školarina se plaća na osnovu  prijavljenih ECTS kredita za slušanje u 2014/15 tako što se broj kredita množi sa 24.66 ( osim za generacije 2005 i 2006)

- Za svaki ispit koji se ponovo prijavljuje za slušanje odnosno koji se obnavlja plaća se posebna nadoknada

 

Napomena :

Način plaćanja školarine je definisan ugovorom koji je svaki student dobio prilikom upisa na Fakultet.

Studentska služba