Obavještenja

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

I

K O N K U R S

za upis studenata na Osnovne akademske  studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2017/2018. godinu,

- I upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Prijave na konkurs podnose se od  15.06.2017.  do 04.07. 2017.godine

Upis kandidata  vršiće se od  05.07.2017. do  08.07.2017.godine

 

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju). Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih kandidat posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz nastavnog plana i programa za sve predmete koji su položeni; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ podliježu postupku priznavanja u skladu sa posebnim Zakonom.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 246,66 eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školaririne u istom iznosu , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, na osnovu posebne odluke Upravnog odbora Fakulteta, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju.

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici  su uračunati u cijenu školarine.

 

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme državnog praznika-Dana nezavisnosti,  neće raditi  22. i 23.05.2017. godine.

■ Prvi radni dan nakon državnog praznika-Dana nezavisnosti je srijeda, 24.05.2017. godine.

 

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavamo Vas da je objavljen konkurs za CEEPUS stipendije za zimski semestar 2017/18. godine.
Konkurs za prijavljivanje u okviru formiranih CEEPUS mreza je otvoren do 15.juna, nakon čega ce biti otvoren konkurs za tzv. freemovere.
Konkurs za CEEPUS stipendije za ljetnji semestar 2017/18. bice otvoren u oktobru.
Elektronske prijave se vrše preko sajta www.ceepus.info , gdje se mogu naći detaljne informacije o programu i lista CEEPUS mreza, koje su odobrene u akademskoj 2017/18.godini.

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Vlada Narodne Republike Kine dodijeliti jednu stipendiju Crnoj Gori, za master studije u oblasti revizije, za akademsku 2017/2018. godinu. Radi se o master programu na engleskom jeziku, u trajanju od dvije godine, na Univerzitetu za reviziju u Nanjingu.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove

-          Da imaju manje od 35 godina;

-          Da posjeduju bečelor diplomu;

-          Da dobro znaju engleski jezik;

-          Da su u dobrom zdravstvenom stanju.

 

Organizator Programa pokriva troškove školarine, smještaja, zdravstvenog osiguranja i puta.

Detaljne informacije o stipendijama i načinu prijavljivanja mogu se naći na internet stranici: http://www.csc.edu.cn/studyinchina//

Rok za prijavu je 16. jun 2017. godine, a prijavljivanje se obavlja online, Univerzitetu za reviziju u Nanjingu.

Detaljnu informaciju o proceduri prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji i samoj stipendiji, zainteresovani mogu pogledati ovdje.

Prilozi:
Download datoteke (3.-????????????????.pdf)O stipendiji. [ ]309 Kb
Download datoteke (4. ????????.pdf)Obrazac za zdravstveno osiguranje.[ ]119 Kb

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 29. aprila 2017. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 27.05.2017. godine /subota/;

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 19.05.2017. /petak/ do 27.05.2017. godine /subota/;

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 22.05.2017. /ponedjeljak/ do 31.05.2017. /srijeda/

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 12.06.2017. /ponedjeljak/ do 24.06.2017. /subota/;

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: 22.06.2017. /četvrtak/ do 30.06.2017. /petak/;

6. Drugi ispitni rok/popravni/: od 10.07.2017. /ponedjeljak/ do 22.07.2017. godine. /subota/;

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA ĆE DR ANDREJ RASPOR, SA FAKULTETA ZA DRUŠTVENE NAUKE U NOVOJ GORICI, REPUBLIKA SLOVENIJA, ODRŽATI PREDAVANJE NA TEMU: “KAKO ZAPOČETI BIZNIS NAKON ZAVRŠETKA FAKULTETA-STUDIJA SLUČAJA SLOVENIJA“, DANA 03.MAJA 2017. GODINE, SA POČETKOM U 10:00 h, UČIONICA BR.2.

PREDAVANJE PROFESORA RASPORA ODRŽAĆE SE U OKVIRU NASTAVE IZ PREDMETA“PREDUZETNIŠTVO“ KOD PROF.DR DIJANE MEDENICE-MITROVIĆ.

PRISUSTVO PREDAVANJU JE OBAVEZNO ZA SVE STUDENTE KOJI SLUŠAJU NAVEDENI PREDMET, KAO I PREDMET „POSLOVNA PSIHOLOGIJA“.

 

UPRAVA FAKULTETA

Njemački savezni parlament, u saradnji sa Slobodnim univerzitetom u Berlinu („Freie Universität Berlin“), Humboltovim univerzitetom u Berlinu („Humboldt-Universität zu Berlin“) i Tehničkim univerzitetom u Berlinu („Technische Universität Berlin“), poziva visoko kvalifikovane mlade kandidate i kandidadtkinje, zaintereovane za politiku i kreiranje demokratske budućnosti  u svojim zemljama, da apliciraju za jednu od međunarodnih parlamentarnih stipendija i provedu pet mjeseci u Berlinu.

Zemlje učesnice ovog programa su: Albanija, Alžir, Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Egipat, Estonija, Francuska, Grčka, Gruzija, Hrvatska, Irak, Izrael, Jordan, Kazakstan, Kipar, Kosovo, Latvija, Libanon, Libija, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Maroko, Moldavija, Palestinska Samouprava, Poljska, Rumunija, Rusija, SAD, Sirija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Turska, Tunis i Ukrajina.

Stipendija omogućava upoznavanje njemačkog parlamentarnog sistema i procesa donošenja odluka, kao i sticanje praktičnog iskustva u parlamentarnom radu tokom 13 sedmica rada sa članom Njemačkog parlamenta. Dobitnike ovih stipendija bira nezavisna njemačka komisija.

Uslovi:

Državljanstvo neke od gore navedenih zemalja koje učestvuju u ovom Programu (uključujući i Crnu Goru),

-         Završene univerzitetske studije (dodiplomske, master, ili doktorske studije),

-         Dobro znane njemačkog jezika (najmanje nivo B2),

-         Dobro poznavanje njemačke politike, društva i istorije,

-         Kandidati treba da su mlađi od 30 godina u vrijeme početka tečenja stipendije.

Krajni rok za apliciranje je 30. jun 2017. godine.

Stipendija obuhvata sljedeće stavke:

-         Mjesečni iznos od 500 eura,

-         Besplatan smještaj,

-         Zdrastveno osiguranje i putne troškove.

Sve detaljne informacije u vezi sa uslovima i procedurom apliciranja, zainteresovani kandidati mogu naći na internet stranici www.bundestag.de/ips, ili internet stranici Ambasade SR Njemačke u Podgorici: www.podgorica.diplo.de .

Obavještavamo zainteresovane kandidate da njemačka fondacija “Konrad Adenauer Stiftung” (KAS), u okviru svojih projektnih aktivnosti, realizuje i program stipendiranja talentovanih studenata. U okviru ovog programa, KAS dodjeljuje određeni broj stipendija talentovanim studentima sa crnogorskih univerziteta, kao vid podsticaja njihovim naporima i težnjama da postanu intelektualna elita i odgovorni nosioci demokratskog prosperiteta crnogorskog društva.

Stipendiranje talentovanih studenata KAS nastavlja i u akademskoj 2017/2018. godini tako da zainteresovani kandidati mogu ovdje preuzeti integralni tekst Konkursa za stipendije, kao i prijavni formular.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti gospođi Saniji Šljivančanin, na tel. br.: +381(0)20 234 240/069 073 206, ili na e-mail adresu: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane da je od četvrtka, 13. aprila 2017. godine otvoren konkurs za MEXT (Monbukagakusho) stipendije  za 2018. godinu za studente iz Republike Srbije i studente iz Crne Gore, koje dodeljuje Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije (MEXT) Vlade Japana. Konkurs je otvoren do petka, 19. maja 2017. godine.

 

POSTOJE DVE VRSTE STIPENDIJA:

-          za dodiplomce (u trajanju od pet godina) .

 

-          za studente istraživače, postdiplomce (u trajanju od dve godine)

 

(obe kategorije uključuju obavezan period učenja japanskog jezika)

Neophodno je da svi zainteresovani kandidati dostave svoje prijave na adresu Japanske ambasade u Republici Srbiji, Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd sa naznakom "prijava za MEXT 2018"  I elektronski na Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli , sa naznakom "prijava za MEXT 2018"

 

SVA POTREBNA UPUTSTVA I APLIKACIONE FORMULARE MOŽETE PREUZETI NA INTERNET ADRESI AMBASADE JAPANA ILI U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA:

 

http://www.yu.emb-japan.go.jp/

Prilozi:
Download datoteke (Uputstvo za dodiplomce.pdf)Uputstvo za dodiplomce[ ]571 Kb
Download datoteke (Uputstvo za studente istrazivace, postdiplomce.pdf)Uputstvo za postdiplomce[ ]555 Kb

Obavještavamo zainteresovane kandidate o mogućnosti apliciranja za stipendije Republike Indonezije na nekom od 16 indonežanskih univerziteta koji se nalaze u Džakarti i na ostrvu Javi.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018. godinu, za postdiplomske studije u trajanju od 3 godine, od kojih:

 

-         jedna godina pripremnog perioda i učenja indonežanskog jezika i

-         dvije godine postdiplomskog programa u oblasti humanističkih, društvenih i tehničkih nauka i obrazovanja.

 

Aplikacije je potrebno dostaviti Ambasadi Republike Indonezije u Beogradu, najkasnije do 30. maja 2017. godine.

 

Sve potrebne informacije o ovim stipendijama i načinu apliciranja zainteresovani mogu dobiti na internet adresi:

http://international.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/KNB_applicationguidance_2017.pdf

 

Detaljno uputstvo za apliciranje, na engleskom jeziku, može se preuzeti i ovdje.

Prilozi:
Download datoteke (KNB_applicationguidance_2017 (1).pdf)applicationguidance[ ]538 Kb

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 14.04.2017. (petak) do 17.04.2017. (ponedjeljak).

■ Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 18.04.2017. godine.

UPRAVA FAKULTETA