Obavještenja

1. OVJERA LJETNJEG SEMESTRA 2015/16 TRAJE OD 20.05. DO 28.05.2016. g.

  • Za ovjeru ljetnjeg semestra 2015/16  potrebno je :

- platiti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti naknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

 

2. Prijava ispita za prvi / osnovni-junski / ispitni rok traje  od 23.05.2016. do 28.05.2016. g.

2.1 Prvi ispitni rok / osnovni-junski /: 13.06.2016.  - 25.06.2016.g.

(Raspored polaganja ispita će biti blagovremeno objavljen)

 

  • Za prijavu ispita potrebno je imati:

- dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu školarine,

- dokaz o ovjerenom ljetnjem semestru,  i

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( uplatiti 5€ po predmetu )

Studentska služba

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 07. maja 2016. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 28.05.2016.godine.

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 20.05.2016. do 28.05.2016.godine.

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 23.05.2016. do 28.05.2016.

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 13.06.2016. do 25.06.2016.

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: 23.06.2016. do 30.06.2016.

6. Drugi ispitni rok/popravni/: od 08.07.2016. do 19.07.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta,

●Na sajt Fakulteta,

●Zaposlenima-svima,

●Sekretaru,

●a/a.

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi: od 29.04.2016. do 03.05.2016.godine.

■ Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je srijeda - 04.05.2016.godine.

UPRAVA FAKULTETA

Vježbe iz Psihologije marketinga kod mr Danijele Medojević, zakazane za ponedjeljak 11.04.2016., odlažu se za četvrtak 14.04.2016. u 10:00 h u učionici br. 3.

STUDENTSKA SLUŽBA

Poštovani studenti,

Trenutno je u toku na talasima Radio Bara emisija povodom 04. aprila - Svjetskog dana studenata, u kojoj učestvuju i naši studenti.

Obavještavaju se studenti II godine (na svim smjerovima) da se kolokvijum iz ENGLESKOG JEZIKA 4 kod Rajne Popović, zakazan za četvrtak 31.03. u 14:00 h, odlaže za petak 01.04. u 13:00 h.

/Tačan raspored polaganja kolokvijuma se nalazi na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta/.

PREDMETNI NASTAVNIK

II GODINA

Prilikom drugog bloka predavanja (u aprilu 2016. godine) biće održan kolokvijum iz predmeta Vještina pregovaranja.

III GODINA

  1. Prilikom drugog bloka predavanja (u aprilu 2016. godine) biće održan kolokvijum iz predmeta Psihološki konsalting i intervencije. Potrebno je pripremiti gradivo iz knjige „Organizacija psihosocijalne pomoći“.
  2. Prilikom drugog bloka predavanja (u aprilu 2016. godine) biće održan kolokvijum iz predmeta Metodika nastave psihologije. Potrebno je pripremiti gradivo iz priručnika „Aktivno učenje“ do strane 59.
  3. Uslov za izlazak na ispit iz predmeta Metodika nastave psihologije je da svaki student održi jedan čas psihologije, da napiše izvještaj o tom času i da izvještaj izloži USMENO na posljednjem času u maju 2016. godine.

Prof. dr Nila Kapor Stanulović

Obavještavaju se studenti svih godina i nivoa studija (osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije) da su, na osnovu potpisanog Ugovora o studiranju, dužni uplatiti IV ratu školarine (246 €), odnosno VI ratu školarine (230 €) najkasnije do petka 12.03.2016. godine.

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

 

Obavještavaju se studenti svih godina i nivoa studija (osnovne akademske studije i postidplomske specijalisticke studije) da su dužni upisati ljetnji semestar školske 2015./2016. godine, uz dokaz o uplati naknade (uplatnica) u iznosu od 12,00 Eura.

 

Termin upisa ljetnjeg semestra je 22,02,2016, - 27,02,2016,

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 31.12.2015. DO 10.01.2016. GODINE.

PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 11.01.2016. GODINE - PONEDELJAK.

 

UPRAVA FAKULTETA

Obavjestenje za studente I godine opsti smjer i I godina Poslovne psihologije