Obavještenja

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

I

K O N K U R S

za upis studenata na osnovne akademske  studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2015/2016.godinu,

- I upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Prijave na konkurs podnose se od  08.06.2015.  do 04.07. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  08.07.2015. do  18.07.2015.godine

 

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija. Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz nastavnog planai programa za sve predmete koji su položeni; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

 

 

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 246,66 eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školaririne u istom iznosu , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana završnog/diplomskog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.

Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Praznika nezavisnosti Crne Gore,  neće raditi: od 21.05.2015. do 24.05.2015.godine.

■ Prvi radni dan poslije praznika je ponedjeljak-25.05.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Za ovjeru ljetnjeg semestra 2014/15 potrebno je :

- platiti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( 5€ po predmetu )

 

2. Prijava ispita za prvi / osnovni-junski / ispitni rok traje  od 18.05.2015. do 30.05.2015. g.

2.1 Prvi ispitni rok / osnovni-junski / od 08.06.2015. do 20.06.2015.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni / : od 19.06.2015. do 27.06.2015. g.

3.1 Drugi ispitni rok / popravni /: od 29.06.2015. do 08.07.2015. g.

Studentska služba

II KOLOKVIJUM iz predmeta PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA kod Prof. dr Bojane Dimitrijević, koji je zakazan za subotu 16.05.2015. u 09:00 h, se po zahtjevu studenata odlaže u za 12:00 h. Mjesto održavanja kolokvijuma - Učionica br. 1.

STUDENTSKA SLUŽBA

  • Za I kolokvijum iz predmeta  PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI koji će se održati 12.05.2015. god., studenti treba da pripreme gradivo iz udžbenika do 120. strane.
  • Za I kolokvijum iz predmeta SISTEM ZAŠTITE LIČNOSTI I OBJEKATA koji će se održati 16.05.2015. god., studenti treba da pripreme gradivo iz udžbenika do 103. strane.

PREDMETNI PROFESOR

Za II kolokvijum iz predmeta CARINE I CARINSKO POSLOVANJE koji će se održati 14.05.2015. god., studenti treba da pripreme gradivo obuhvaćeno 2,3,6 i 7 dijelom iz udžbenika.

PREDMETNI PROFESOR

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi: od 01.05.2015. do 03.05.2015.godine.

■   Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je ponedjeljak - 04.05.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

II kolokvijum iz predmeta ELEKTRONSKE FINANSIJE kod Prof. dr Ivana Đurkovića, će se održati u četvrtak 30.04.2015. od 09:00 do 10:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

 

Broj: 158/1-1

B a r, 01.04.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 01. aprila 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 23.05.2015.godine.

2. Prijava ispita za prvi /osnovni-junski/ ispitni rok: od 18.05.2015. do 30.05.2015.g.

2.1. Prvi ispitni rok /osnovni-junski/: od 08.06.2015. do 20.06.2015.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 19.06.2015.do 27.06.2015.g.

3.1. Drugi ispitni rok/popravni/: od 29.06.2015. do 08.07.2015.g.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

 

Broj: 158/1-2

B a r, 01.04.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 01. aprila 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o terminu raspisivanja Konkursa za upis studenata

u I ( prvu ) godinu studija studijske 2015/2016.godine, na osnovnim ( 3 godine ) i postdiplomskim specijalističkim studijama ( 3+1 godina )

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se termin raspisivanja Konkursa za upis studenata u I  (prvu) godinu studija studijske 2015/2016.godine, na osnovnim ( 3 godine ) i postdiplomskim specijalističkim studijama ( 3 +1 godina).

 

1. Konkurs za upis studenata u I ( prvu ) godinu studija studijske 2015/2016.godine, iz člana 1 ove odluke, raspisaće se u petak, 05.juna 2015.godine.

 

2. Konkurs će se objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a postaviće se i na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

2.1. Po raspisanom Konkursu, prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom, primaće se u periodu: od 08.06.2015. do 04.07.2015.godine.

3. Upis studenata u I ( prvu ) godinu studija vršiće se u periodu: od 08.07.2015. do 18.07.2015.godine.

Član 2

Posebnom odlukom Vijeća Fakulteta utvrdiće se termini upisa studenata u II  (drugu) i III (treću) godinu studija, nakon organizovanja dodatnog ispitnog roka u mjesecu septembru 2015.godine.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof. dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 10.04.2015. ( petak ) do 13.04.2015. ( ponedjeljak ).

■Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 14.04.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA