Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Prijava ispita za prvi -zimski  ispitni rok traje  od

21.12.2015. do 29.12.2015. god. i  od 11.01.2016. do 15.01.2016 god.

2. Ispiti u prvom zimskom roku biće održani od 18.01.2016 do  30.01.2016.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni  zimski :

od 01.02..2016. do 10.02.2016. god.

4. Ispiti u drugom zimskom roku / popravni : od 18.02.2016. do 25.02.2016. god.

5. Za ovjeru zimskog semestra 2015/16 i prijavu ispita potrebno je :

- imati plaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji su prijavljeni za polaganje

(  uplata je 5 eura po predmetu )

Studentska služba

 

B a r, 27.11.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 27. novembra 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2015/2016.godine: subota, 26.12.2015.godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2016.godine

●od 21.12.2015. do 29.12.2015.godine, i

●od 11.01.2016. do 15.01.2016.godine.

1.1.Januarski ispitni rok 2016.godine:

●od 18.01.2016. do 30.01.2016.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2016.godine:

●od 01.02.2016. do 10.02.2016.godine.

2.1.Februarski ( popravni ) ispitni rok 2016.godine:

●od 18.02.2016. do 25.02.2016.godine.

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2015/2016.godine: 29.02.2016.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2015/2016.godine: 29.05.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

VAŽNO!

1. OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE KOJI SU NA FAKULTETU ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU ZAVRŠILI OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U PERIODU OD 24.10.2014. DO 10.10. 2015.GODINE, DA MOGU KOD E-UPRAVE CRNE GORE PODNIJETI PRIJAVU  (APLIKACIJU) ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, POČEV OD 21.10.2015. FAKULTET JE DOSTAVIO PREGLED DIPLOMIRANIH STUDENATA (TABELA BR.7 ).

2. UPISIVANJE PROSJEČNE OCJENE PRILIKOM APLICIRANJA-PRIMJERI:

Studenti koji apliciraju treba da prosječnu ocjenu u toku studija zaokruže na drugu decimalu, na način što će, na primjer, prosječnu ocjenu koja je upisana u Uvjerenju o završenim studijama (diplomiranju): 6,7778, zaokružiti na 6,78; drugi primjer: ocjenu 6,4074 zaokružiti na 6,41; treći primjer: ocjenu 6,3449, zaokružiti na 6,34.

3. UPISIVANJE BROJA INDEKSA PRILIKOM APLICIRANJA-PRIMJERI:

Ako Vam je u indeksu upisan broj, na primjer: 5/12, onda kod apliciranja upisujete:005/12; drugi primjer: ako Vam je u indeksu upisan broj: 11/12, onda kod apliciranja upisujete: 011/12; treći primjer: ako Vam je u indeksu upisan broj: 59/12, onda kod apliciranja upisujete broj: 059/12; četvrti primjer: ako Vam je u indeksu upisan broj: 99/12, onda kod apliciranja upisujete broj: 099/12; broj indeksa preko 100, kod apliciranja se upisuje kako je i u indeksu; na primjer: 109/12;

4. Šifre završenog studijskog programa: Menadžment u finansijskom poslovanju (FPM1); Menadžment u carini, špediciji i osiguranju (FPM2); Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti (FPM4) i Poslovna psihologija (FPM6).

5. Podaci o studentima koji su na osnovnim akademskim studijama diplomirali prije 24.10.2014.godine, dostavljeni su ranije ( prethodnih godina ).

6. Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi: Dragan Vojvodić; 067/225-285; 030/303-553; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Nastava u zimskom semestru 2015/16. godine, za sve smjerove i godine, počinje u ponedjeljak 28.09.2015.

Raspored za I (prvu) nedjelju predavanja možete pronaći pod opcijom Osnovne (odnosno Specijalističke studije) /podkategorija Raspored nastave/.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

UPISI U NAREDNU STUDIJSKU ( 2015/16 ) GODINU

od 17.09.2015. do 26.09.2015.

1. Uslov za upis :

- uslov za upis II godine je ostvarenih 40 ECTS

- uslov za upis III godine je ostvarenih 100 ECTS kredita

- student obnavlja I-prvu godinu ako nema 40, odnosno II- drugu ako nema100 ECTS kredita

 

2. Za upis studijske  2015/16 potrebno je :

- popuniti 2 ŠV obrazca ( dobijaju se u studentskoj službi)

- izabrati predmete koji će se pohađati (prijavljivanje u studentskoj službi )

- uplatiti upis semestra  ( 12 eura )

- školarinu (prva rata je obavezna )

 

3. Studenti koji su ostvarili uslov za upis II / III godine a nisu položili sve ispite predviđene planom i programom prilikom upisa :

-          ponovo prijavljuju za pohađanje predmete koje nijesu položili

-          zbog nepoloženih predmeta iz predhodne godine student se odriče predmeta iz naredne

( 2015/16 ) godine - iz istog semestra kome pripadaju i nepoloženi ( zimskog ili ljetnjeg)

-          broj ECTS kredita nepoloženih ispita treba da bude isti ili približno isti sa ECTS kreditima predmeta koji se izbacuju

Napomena:

Spisak predmeta po godinama sa ECTS kreditima možete pronaći na oglasnoj tabli Fakulteta i na sajtu Fakulteta( www.fpm.me) pod stavkom O FAKULTETU / STUDIJSKI PROGRAMI

 

 

4. Način plaćanja školarine utvrđen je Ugovorom o studiranju koji je svaki student dobio prilikom upisa na Fakultet.

Studentska služba

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

I

K O N K U R S

za upis studenata na osnovne akademske  studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2015/2016.godinu,

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Prijave na konkurs podnose se od  21.08.2015.  do 16.09. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  17.09.2015. do  26.09.2015.godine

 

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija. Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz nastavnog plana i programa za sve predmete koji su položeni; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

 

 

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 246,66 eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školaririne u istom iznosu , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana završnog/diplomskog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553; 067/225-285  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA DA, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA, FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR NEĆE RADITI 13. i 14. JULA 2015. GODINE.

PRVI RADNI DAN NAKON PRAZNIKA JE SRIJEDA,15.07.2015.GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA, DA ĆE ZAPOSLENI NA FAKULTETU KORISTITI KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR U PERIODU OD 20.07.2015. DO 19.08.2015.GODINE.

PRVI RADNI DAN NAKON GODIŠNJEG ODMORA JE ČETVRTAK-20.08.2015.GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 09. jula 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu, kako slijedi:

 

1. Prijava ispita za dodatni ( septembarski ) ispitni rok:

●od 10.07.2015. do 18.07.2015.godine, i

●od 20.08.2015. do 29.08.2015.godine.

 

2. Dodatni ( septembarski ) ispitni rok 2015.godine, održaće se:

●od 04.09.2015. do 16.09.2015.godine.

 

2.1. U dodatnom ( septembarskom ) ispitnom roku 2015.godine, mogu se prijaviti i polagati predmeti prijavljeni na početku studijske godine (PPL), bez obzira kojem semestru pripadaju, osim onih predmeta čijeg se slušanja student odrekao, zbog prenosa (transfera) ECTS kredita, odnosno ukupnog opterećenja u ECTS kreditima.

2.2.Na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta, naknada za polaganje predmeta u dodatnom (septembarskom ) ispitnom roku 2015.godine, iznosi 30,oo eura po svakom prijavljenom predmetu.

 

3. Upis u narednu godinu studija ( II i III ):

od 17.09.2015. do 26.09.2015.godine.

4. Početak nastave u zimskom semestru studijske 2015/2016.godine:

ponedjeljak, 28.09.2015.godine.

završetak zimskog semstra studijske 2015/2016.godine: 26.12.2015.godine.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

I

K O N K U R S

za upis studenata na osnovne akademske  studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2015/2016.godinu,

- II upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Prijave na konkurs podnose se od  04.07.2015.  do 15.07. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  16.07.2015. do  18.07.2015.godine

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija. Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz nastavnog plana i programa za sve predmete koji su položeni; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

 

 

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 246,66 eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školaririne u istom iznosu , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana završnog/diplomskog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553; 067/225-285  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

I

K O N K U R S

za upis studenata na osnovne akademske  studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2015/2016.godinu,

- I upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Prijave na konkurs podnose se od  08.06.2015.  do 04.07. 2015.godine

Upis kandidata  vršiće se od  08.07.2015. do  18.07.2015.godine

 

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija. Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz nastavnog planai programa za sve predmete koji su položeni; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

 

 

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 246,66 eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školaririne u istom iznosu , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana završnog/diplomskog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.