Obavještenja

Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Praznika nezavisnosti Crne Gore,  neće raditi: od 21.05.2015. do 24.05.2015.godine.

■ Prvi radni dan poslije praznika je ponedjeljak-25.05.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Za ovjeru ljetnjeg semestra 2014/15 potrebno je :

- platiti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( 5€ po predmetu )

 

2. Prijava ispita za prvi / osnovni-junski / ispitni rok traje  od 18.05.2015. do 30.05.2015. g.

2.1 Prvi ispitni rok / osnovni-junski / od 08.06.2015. do 20.06.2015.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni / : od 19.06.2015. do 27.06.2015. g.

3.1 Drugi ispitni rok / popravni /: od 29.06.2015. do 08.07.2015. g.

Studentska služba

II KOLOKVIJUM iz predmeta PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA kod Prof. dr Bojane Dimitrijević, koji je zakazan za subotu 16.05.2015. u 09:00 h, se po zahtjevu studenata odlaže u za 12:00 h. Mjesto održavanja kolokvijuma - Učionica br. 1.

STUDENTSKA SLUŽBA

  • Za I kolokvijum iz predmeta  PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI koji će se održati 12.05.2015. god., studenti treba da pripreme gradivo iz udžbenika do 120. strane.
  • Za I kolokvijum iz predmeta SISTEM ZAŠTITE LIČNOSTI I OBJEKATA koji će se održati 16.05.2015. god., studenti treba da pripreme gradivo iz udžbenika do 103. strane.

PREDMETNI PROFESOR

Za II kolokvijum iz predmeta CARINE I CARINSKO POSLOVANJE koji će se održati 14.05.2015. god., studenti treba da pripreme gradivo obuhvaćeno 2,3,6 i 7 dijelom iz udžbenika.

PREDMETNI PROFESOR

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi: od 01.05.2015. do 03.05.2015.godine.

■   Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je ponedjeljak - 04.05.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

II kolokvijum iz predmeta ELEKTRONSKE FINANSIJE kod Prof. dr Ivana Đurkovića, će se održati u četvrtak 30.04.2015. od 09:00 do 10:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

 

Broj: 158/1-1

B a r, 01.04.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 01. aprila 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 23.05.2015.godine.

2. Prijava ispita za prvi /osnovni-junski/ ispitni rok: od 18.05.2015. do 30.05.2015.g.

2.1. Prvi ispitni rok /osnovni-junski/: od 08.06.2015. do 20.06.2015.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 19.06.2015.do 27.06.2015.g.

3.1. Drugi ispitni rok/popravni/: od 29.06.2015. do 08.07.2015.g.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

 

Broj: 158/1-2

B a r, 01.04.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 01. aprila 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o terminu raspisivanja Konkursa za upis studenata

u I ( prvu ) godinu studija studijske 2015/2016.godine, na osnovnim ( 3 godine ) i postdiplomskim specijalističkim studijama ( 3+1 godina )

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se termin raspisivanja Konkursa za upis studenata u I  (prvu) godinu studija studijske 2015/2016.godine, na osnovnim ( 3 godine ) i postdiplomskim specijalističkim studijama ( 3 +1 godina).

 

1. Konkurs za upis studenata u I ( prvu ) godinu studija studijske 2015/2016.godine, iz člana 1 ove odluke, raspisaće se u petak, 05.juna 2015.godine.

 

2. Konkurs će se objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a postaviće se i na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

2.1. Po raspisanom Konkursu, prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom, primaće se u periodu: od 08.06.2015. do 04.07.2015.godine.

3. Upis studenata u I ( prvu ) godinu studija vršiće se u periodu: od 08.07.2015. do 18.07.2015.godine.

Član 2

Posebnom odlukom Vijeća Fakulteta utvrdiće se termini upisa studenata u II  (drugu) i III (treću) godinu studija, nakon organizovanja dodatnog ispitnog roka u mjesecu septembru 2015.godine.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof. dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 10.04.2015. ( petak ) do 13.04.2015. ( ponedjeljak ).

■Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 14.04.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

Vježbe iz predmeta ENGLESKI JEZIK 2 kod Rajne Popović, zakazane za ponedjeljak 06.04. u 14:00 h, odlažu se za utorak 07.04. u 15:00 h.

STUDENTSKA SLUŽBA