Obavještenja

 

 

Broj: 222

B a r, 03. 04. 2014.g.

Na osnovu člana 107 stav 1 Statuta Fakulteta za poslvni menadžment-Bar, u vezi sa članom  51 stav 3 Statuta Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Dekan Fakulteta donosi

 

O   D   L   U   K   U

o raspisivanju izbora za organe Studentskog parlamenta

1.Raspisuju se izbori za organe Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, na svim nivoima, i to:

a/Za izbor Studentskih vijeća godina i predsjednika/povjerenika Studentskih vijeća

b/Za izbor Skupštine Studentskog parlamenta

c/Za izbor Predsjednika Studentskog parlamenta

d/Za izbor Izvršnog odbora Studentskog parlamenta

e/Za izbor Nadzornog odbora Studentskog parlamenta.

2.Procedura  izbora:

2.1.Izbor Studentskih vijeća godina

a. Izbor Studentskih vijeća godina na OAS/Osnovnim akademskim studijama:

1.Izbor Studentskog vijeća I /prve/godine: bira se 5 članova /predsjednik-povjerenik i četiri člana/, od kojih 4 člana sa opšteg smjera (Menadžment u finansijskom poslovanju,Menadžment u carini, špediciji i osiguranju i Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti ) i 1 član sa studijskog programa Poslovna psihologija;

2.Izbor Studentskog vijeća II /druge/godine: bira se 5 članova /predsjednik-povjerenik i četiri člana/, od kojih 3 člana sa opšteg smjera (Menadžment u finansijskom poslovanju i Menadžment u carini, špediciji i osiguranju ) i po 1 član sa studijskog programa Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti i Poslovna psihologija;

3.Izbor Studentskog vijeća III /treće/godine: bira se 4 člana /predsjednik-povjerenik i tri člana/, po 1 član sa sva četiri studijska programa (Menadžment u finansijskom poslovanju,Menadžment u carini, špediciji i osiguranju,Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, i Poslovna psihologija );

 

b. Izbor Studentskog vijeća godina na PSS/Postdiplomskim specijalističkim studijama:

4.Izbor Studentskog vijeća I /prve/ godine postdiplomskih specijalističkih studija: bira se 4 člana/predsjednik-povjerenik/ i tri člana, sa svakog studijskog programa/smjera po 1 član, a predsjednik-povjerenik Studijskog vijeća je istovremeno i član Studentskog vijeća sa jednog od četiri studijska programa/smjera na postdiplomskim specijalističkim studijama.

3.Rokovi:

Rokovi za izborne radnje u postupku izbora organa iz tačke 2 ove Odluke počinju teći od 03.04.2014.godine.Sve izborne radnje završiće se u roku od 30 dana od dana raspisivanja izbora.

4.Ova odluka objaviće se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

D  E  K  A  N,

Prof. dr Milenko Radoman

 

 

Fakultet                          Maršala Tita 7                    e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni                    85 000 Bar                         www.fpm.me

menadžment                  tel: 030/312-233

Bar                                fax: 030/312-233

 

Broj: 222/1

B a r, 03. 04. 2014.g.

Na osnovu člana 7 stav 1 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment-Bar, u vezi sa članom 52 stav 1 Statuta Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Dekan Fakulteta donosi

 

O   D   L   U   K   U

o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za organe Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru

1. Imenuje se Komsija za sprovođenje izbora za organe Studentskog parlamenta fakulteta za poslovni menadžment u Baru.

2.U Komisiju imenujem:

2.1.Nikolu Kneževića, za predsjednika, zaposlenog na Fakulteta,

2.2. Gorana Perčobića, studenta I godine studija.

2.3. Teodoru Amanović, studenta II  godine studija.

3.Komisija će sprovesti sve izborne radnje i procedure, i u konačnom objaviti rezultate izbora za sve organe Studentskog parlamenta.

 

4.Ova odluka objaviće se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

D  E  K  A  N,

Prof. dr Milenko Radoman

IZBORI ZA STUDENTSKI PARLAMENT

♦Radni materijal♦

 

Na osnovu  člana 106 Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni list RCG“, br. 60/2003 i „Službeni list CG“, br. 45/2010 i 47/2011)   i  člana  70a Statuta   Fakulteta za poslovni menadžment u Baru,   Skupština Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, na sjednici od _______. 2014. godine, donosi

 

 

S T A T U T

STUDENTSKOG PARLAMENTA

FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim     Statutom    uređuju   se:   osnovi    organizacije   i  djelatnost    Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru ( u daljem tekstu: Studentski parlament ); ovlašćenja i način    odlučivanja    njegovih   tijela;  način  izbora   studentskih   predstavnika    u  organe Fakulteta;  organizacija    i  rad studentskih    vijeća  kao   i druga    pitanja  od  značaja   za  rad  Studentskog Parlamenta Fakulteta.

 

II – DJELATNOST

1.Osnovna djelatnost

Član 2

Djelatnost Studentskog parlamenta je :

-ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata;

-pokretanje inicijative za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente;

-pokretanje inicijative za razmatranje pitanja od interesa za studente na sjednicama Vijeća Upravnog odbora Fakulteta;

-razmatranje        pitanja  i  sprovođenje   programa     iz  oblasti  visokog   obrazovanja, nauke, kulture i drugih oblasti od značaja za studente;

-razmatranje   pitanja   i   sprovodjenje   programa   od   značaja   za   socijalno-ekonomski položaj studenata;

-saradnja   sa   institucijama,   ustanovama   i   organizacijama   od   značaja   za   položaj studenata;

-obavljanje       i  drugih  poslova    u  skladu sa   Zakonom     o  visokom    obrazovanju    i Statutom Fakulteta.

 

Član 3

Studentski Parlament je dio Fakulteta.

Odluke   Upravnog   odbora i Vijeća Fakulteta   su   obavezujuće   za Studentski parlament.

 

 

 

 

 

 

2.Principi rada

Član 4

Djelatnost   Studentskog      Parlamenta    Fakulteta    je  zasnovana    na  principima jednakih šansi  i nediskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti, rase, pola, vjere, ličnih svojstava,  političkog ili drugog uvjerenja.

 

III – OSNIVAČ

Član 5

Osnivač Studentskog paralmenta su studenti Fakulteta za poslovni menadžment-Bar.

Datum osnivanja je: 12.10.2005.godine.

 

IV – NAZIV I SJEDIŠTE

1.Naziv i sjedište

Član 6

Naziv Studentskog parlamenta je: Studentski parlament Fakulteta za poslovni menadžment-Bar.

Sjedište Studentskog parlamenta je u Baru, ul. Maršala Tita br.7.

V – PEČAT, ŠTAMBILJ I AMBLEM

1.Pečat, štambilj i amblem

Član 7

Studentski     parlament    koristi   pečat  Fakulteta  dopunjen     svojim nazivom: Studentski parlament Fakulteta.

Studentski   parlament   koristi   štambilj   Fakulteta   dopunjen   svojim   nazivom   za prijem i otpremu pošte.

Pečat Studentskog parlamenta je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu u koncentričnom krugu:Fakultet za poslovni menadžment-Bar-Studentski parlament i logom Fakulteta u sredini.

Štambilj Studentskog parlamenta je u obliku pravougaonika dimenzija 4.5 x 2.0 cm, sa sljedećim tekstom: Fakultet za poslovni menadžmet-Bar-Studentski palament, broj: ______, Bar, _____20___.g. U lijevom gornjem uglu pri vrhu štambilja je logo Fakulteta.

Pečat, štambilj i djelovodni protokol čuva i ovlašćen je za njihovu upotrebu predsjednik Studentskog parlamenta. Čuvanje pečata, štambilja i djelovodnog protokola može se povjeriti na čuvanje i sekretaru Fakulteta.

 

Član 8

Studentski     Parlament    može imati   svoj   amblem     koji  se  ističe  i  koristi   uz  obilježja Fakulteta.

VI – ORGANI STUDENTSKOG PARLAMENTA

1.Organi

Član 9

 

Organi Studentskog Parlamenta su :

●Skupština

●Predsjednik

●Izvršni Odbor

●Nadzorni odbor.

 

 

VI.1.SKUPŠTINA STUDENTSKOG PARLAMENTA

1.Skupština

Član 10

Najviši organ    Studentskog      parlamenta       je   Skupština     Studentskog parlamenta (u daljem tekstu: Skupština)

Skupštinu   Studentskog   Parlamenta  čine   izabrani studentski   predstavnici   Vijeća studijskih godina, sa  svih godina studija i sa svih studijskih programa.

Broj članova Skupštine je 18(osamnaest).

Strukturu Skupštine po studijskim godinama i studijskim programima čini:

a.OAS/Osnovne akademske studije:

5 članova Studentskog vijeća /4 člana sa opšteg smjera i 1 član sa studijskog programa Poslovna psihologija/, sa I  (prve) godine studija;

5 članova Studentskog vijeća /3 člana sa opšteg smjera, i po 1 član sa studijskog programa Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti i Poslovna psihologija/, sa II ( druge ) godine studija;

4 članova Studentskog vijeća / po jedan član sa sva četiri studijska programa/, sa III ( treće ) godine studija;

b.PSS/Postdiplomske specijalističke studije:

4 člana Studentskog vijeća sa I ( prve ) godine postdiplomskih specijalističkih studija, sa svakog studijskog programa/smjera po 1(jedan) član ( carina, msp, bankarstvo, pcb ).

 

2.Ostvarivanje funkcije/nadležnost/

Član 11

U ostvarivanju funkcije, Skupština :

●Bira i razrješava Predsjednika Studentskog parlamenta,

●Bira i razrješava članove Izvršnog Odbora Studentskog Parlamenta,

●Bira i razrješava 1 /jednog/predstavnika studenata u Upravni odbor Fakulteta, čiji mandat traje 2 /dvije/godine,

●Bira i razrješava 1 /jednog/predstavnika studenata u Vijeće Fakulteta, čiji mandat traje 2/dvije/godine,

●Potvrđuje izbor Studentskog vijeća godina i povjerenika,

●Formira stručna tijela (stalna ili privremena), radne grupe i druga tijela,

●Donosi Statut Studentskog Parlamenta Fakulteta,

●Donosi druga opšta akta od značaja za rad Studentskog parlamenta,

●Donosi Finansijski plan na predlog Izvršnog Odbora,

●Donosi odluku o raspuštanju Studentskog Parlamenta Fakulteta i/ili njegovih tijela,

●Razmatra i usvaja izvještaj o radu Izvršnog Odbora i Predsjednika.

 

3.Sazivanje

 

Član 12

Skupštinu saziva Predsjednik najmanje jednom u šest mjeseca, osim u mjesecima jul i avgust.

Skupštinu pored Predsjednika mogu sazvati: Izvršni Odbor , najmanje    1/3 (jedna trećina) članova Skupštine i Studijsko vijeće godine.

 

4.Dnevni red i predsjedavanje

Član 13

Dnevni red sjednice predlaže Predsjednik, a usvaja Skupština.

O toku sjednice Skupštine vodi se zapisnik.

Sjednicom predsjedava Predsjednik.

 

5.Odlučivanje

Član 14

Skupština   može   punovažno   donositi   odluke   ako  sjednici   prisustvuje većina od ukupnog broja članova Skupštine ( 10 ) .

Skupština donosi odluke većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Studentskog parlamenta je odlučujući.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem, ukoliko sama ne odluči da glasanje bude tajno putem glasačkih listića.

 

6.Vanredna Skupština

Član 15

Vanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik na zahtjev Izvršnog odbora ili jedne trećine članova Skupštine.

 

7.Poslovnik o radu

Član 16

Postupak sazivanja, vođenja, odlučivanja i druga pitanja vezana za održavanje sjednica i rad Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu koji donosi Skupština.

 

8.Mandat

Član 17

Mandat članova Skupštine traje godinu dana i može se produžiti za još jednu godinu.

 

 

9.Prestanak mandata

Član 18

Članu Skupštine prestaje mandat prije isteka vremena :

♦prestankom statusa studenta,

♦podnošenjem ostavke,

♦razrješenjem usljed nepoštovanja obaveza utvrđenih Statutom.

Umjesto člana kome je prestao mandat bira se drugi član.

 

 

VI.2.PREDSJEDNIK STUDENTSKOG PARLAMENTA

1.Nadležnost i granice zastupanja

Član 19

Predsjednik    Studentskog     parlamenta    (u daljem    tekstu:  Predsjednik)    zastupa   i predstavlja    Studentski    parlament,    pojedinačno    i  u  granicama    ovlašćenja    propisanih zakonom i ovim Statutom.

 

 

 

 

2.Izbor i mandat

Član 20

Predsjednik   se   bira   prostom   većinom   iz   redova  članova   Skupštine   na   predlog najmanje 1/3 članova Skupštine.

Mandat Predsjednika traje jednu godinu, sa mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat.

 

3.Funkcije

Član 21

U ostvarivanju funkcije, Predsjednik :

●predsjedava Skupštinom Studentskog Parlamenta Fakulteta ,

●predstavlja i zastupa Studentski Parlament Fakulteta,

●finansijski je nalogodavac Studentskog Parlamenta Fakulteta,

●saziva sjednice Skupštine Studentskog paralamenta,

●organizuje i usklađuje rad Studentskog parlamenta,

●raspisuje izbore za Studentski parlament,

●obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

 

4.Dužnost podnošenja izvještaja

Član 22

Predsjednik je dužan da podnosi izvještaj Skupštini svaka tri mjeseca.

Predsjednik je dužan da u svom radu konsultuje Izvršni odbor u cilju uspješnog djelovanja Studentskog parlamenta.

Član 23

U slučaju spriječenosti da obavlja funkciju, Predsjednika zamjenjuje član Izvršnog Odbora uz saglasnost većine od ukupnog broja članova Skupštine.

U   slučaju   kraćeg   odsustva   ( 3   mjeseca)   Predsjednik   ima   pravo   da   ovlasti  člana Izvršnog Odbora koji će ga mijenjati.

 

5.Prestanak mandata

Član 24

Mandat Predsjednika prestaje prije isteka vremena :

●prestankom statusa studenta,

●podnošenjem ostavke,

●prestankom članstva u Skupštini.

●razrješenjem usljed   nepoštovanja   obaveza   utvrđenih   Statutom   na   inicijativu   Izvršnog   Odbora  ili jedne trećine članova uz saglasnost dvije trećine ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština je dužna da u roku od 20 dana izabere novog Predsjednika u skladu sa članom 20 Statuta Studentskog parlamenta.

 

VI.3. IZVRŠNI ODBOR

1.Izvršni odbor

Član 25

Izvršni   organ   Skupštine   Studentskog   Parlamenta   je   Izvršni   Odbor   Studentskog parlamenta (u daljem tekstu: Izvršni odbor).

Izvršni odbor predlaže strategiju i politiku djelovanja studenata Skupštini Studentskog parlamenta.

 

2.Sastav i izbor

Član 26

Izvršni odbor se bira iz reda članova Skupštine.

Izvršni Odbor ima pet članova i čine ga: predsjednik i četiri člana Skupštine, s tim da svaka studijska godina na osnvnim i postdiplomskim specijalističkim studijama ima po jednog člana.

 

Član 27

Predsjednik Studentskog parlamenta je član Izvršnog odbora po funkciji.

 

3.Mandat

Član 28

Mandat  članova Izvršnog odbora traje jednu godinu, sa mogućnošću ponovnog izbora za još jedan mandat.

 

4.Ostvarivanje funkcije

Član 29

U ostvarivanju funkcije, Izvršni odbor:

●izvršava odluke, zaključke i druga akta koje donosi Skupština,

●priprema Statut i druga akta koja donosi Skupština,

●stara se o ostvarivanju ciljeva Studentskog parlamenta,

●priprema finansijski plan koji donosi Skupština,

●vrši kontrolu i raspodjelu sredstava,

●podnosi Skupštini izvještaj o radu svaka tri mjeseca,

●usklađuje rad studentskih vijeća,

●ostvaruje saradnju sa studentskim asocijacijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

5.Sazivanje sjednice

Član 30

Sjednicu Izvršnog Odbora zakazuje Predsjednik.

Sjednicu pored predsjednika moše sazvati predsjednik Studentskog parlamenta ili 3 člana Izvršnog odbora.

Dnevni    red   utvrđuje   Izvršni   Odbor    na   predlog   predsjednika.

O toku sjednice Izvršnog Odbora vodi se zapisnik.

 

6.Kvorum i odlučivanje

Član 31

Izvršni   Odbor    može    punopravno     donositi    odluke   ako   sjednici   većina ukupnog broja  članova ( 3 ).

Izvršni Odbor donosi odluke većinom prisutnog broja članova.

Član 32

Svaki od članova Izvršnog Odbora ima određene obaveze i funkciju.

 

7.Prestanak mandata

Član 33

Članu izvršnog odbora ističe mandat prije isteka vremena:

●prestankom statusa studenta,

●podnošenjem ostavke,

●usljed prestanka članstva u Skupštini

●razrješenjem usljed nepoštovanja obaveza utvrđenih Statutom koje je predložio Predsjednik ili jedna trećina članova Skupštine. U tom slučaju odluku o razrješenju donosi Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

 

VI.4.NADZORNI ODBOR

1.Nadzorni odbor/ sastav, izbor, mandat/

Član 34

Nadzorni odbor je nadzorni organ Studentskog parlamenta.

Nadzorni odbor ima  3 člana, s tim da su dva člana sa osnovnih, a jedan člana sa postdiplomskih specijalističkih studija.

Predstavnike studenata u Nadzorni odbor bira Skupština na predlog predsjednika Studentskog parlamenta ili 1/3 članova Skupštine, većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Nadzorni odbor je samostalan u svom radu.

Nadzorni odbor se u svom radu oslanja na važeće propise koji regulišu materijalno-finansijsko poslovanje.

Mandat  članova Nadzornog odbora traje jednu godinu, sa mogućnošću još jednog izbora.

 

2.Nadzorni odbor/funkcije-nadležnost/

Član 35

Nadzorni odbor nadgleda poslovanje Studentskog parlamenta kao cjeline; ima mogućnost da pregleda i provjerava poslovne knjige, dokumenta i druge stvari; bavi se mjesečnim, tromjesečnim ili izvještajima u dužem vremenskom razmaku, rada predsjednika, Izvršnog odbora i drugih organa; na redovnim sjednicama Skupštine izvještava o svom radu i u tu svrhu daje svoje izvještaje; može da sazove vanrednu sjednicu Skupštine.

VI.5.STUDENTSKA  VIJEĆA

1.Studentska vijeća

Član 36

Studentski Parlament  Fakulteta ima svoje organizacione jedinice – Studentska vijeća na svim studijskim godinama.

U okviru Studentskog Parlamenta Fakulteta djeluje 4 Studentska vijeća, od kojih tri sa osnovnih, a jedno sa postdiplomskih specijalističkih studija.

 

Član 37

Studentski   Parlament    Fakulteta   svoju   djelatnost  na  studijskim godinama   vrši  preko  studentskih   Vijeća  i  studentskih  povjerenika  tih Vijeća.

 

2.Odgovornost

Član 38

Studentska    vijeća  su  odgovorna     za  svoj  rad    Skupštini  i Izvršnom odboru Studentskog Parlamenta.

Član 39

Studentska vijeća nemaju pravo zastupanja Studentskog parlamenta.

Odluke Studentskog parlamenta su obavezujuće za Studentska vijeća.

 

 

 

3.Izbor

Član 40

Članove studentskih vijeća biraju studenti na svim godinama i studijskim programima. Na zborovima studenata po studijskim godinama i studijskim programima/smjerovima se biraju članovi studentskih vijeća. Izbore organizuje i sprovodi  Fakultetska izborna komisija.

 

4.Sastav

Član 41

Studentsko vijeće čini najmanje 4 člana, od kojih je jedan predsjednik, a koji su po automatizmu i članovi Skupštine Studentskog parlamenta.

Broj i struktura /zastupljenost/ Studentskog vijeća utvrđen je u članu 10 ovog Statuta.

 

5.Mandat

Član 42

Mandat članova studentskog vijeća traje jednu godinu.

 

6.Funkcija

Član 43

U ostvarivanju funkcije, studentska vijeća :

●sprovode odluke Studentskog Parlamenta Fakulteta,

●koordiniraju aktivnostima na  studijskoj godini,

●ostvaruju   saradnju   sa   drugim   studentskim   organizacijama   i   asocijacijama

●razmatraju i rješavaju zahtjeve, probleme i predloge studenata.

 

7.Sazivanje sjednica i dnevni red

Član 44

Sjednice     Studentskog      vijeća   zakazuje      studentski    povjerenik Vijeća    ili      jedna   trećina  članova      Studentskog     vijeća   i Predsjednik Studentskog Parlamenta.

Sjednicama predsjedava studentski povjerenik na vijeću ili član studentskog   vijeća   koji   je   od   strane   studentskog   povjerenika   na   vijeću ovlašćen da ga mijenja.

Dnevni     red  sjednice    studentskog     vijeća   predlaže     studentski    povjerenik    na vijeću, a usvaja ga Studentsko vijeće.

Sjednicama     Studentskog     vijeća   mogu     prisustvovati   članovi    Izvršnog    Odbora Studentskog Parlamenta Fakulteta i predsjednik Studentskog parlamenta.

 

8.Izbor Povjerenika Studentskog vijeća

Član 45

Povjerenik Studentskog vijeća godine bira se između / iz reda / izabranih članova Studentskog vijeća.

 

9.Mandat Povjerenika Studentskog vijeća

Član 46

Mandat studentskog povjerenika traje jednu godinu, sa mogućnošću još jednog izbora.

 

 

 

10.Funkcija

Član 47

U ostvarivanju funkcije djelovanja, studentski povjerenik:

●pomaže u radu Predsjedniku Studentskog parlamenta,

●organizuje rad i predsjedava sjednicama vijeća,

●zastupa prava i interese studenata,

●izdaje punomoćje izabranim članovima Studentskog vijeća, koji su istovremeno i članovi Skupštine Studentskog parlamenta.

Studentski povjerenik na vijeću po funkciji je i član Skupštine Studentskog parlamenta Fakulteta.

 

11.Prestanak mandata

Član 48

Mandat    Studentskog   povjerenika    na  vijeću godine  prestaje  prije  isteka vremena:

●prestankom statusa studenta,

●podnošenjem ostavke,

●razrješenjem, usljed   nepoštovanja   obaveza   utvrđenih   Statutom   na   inicijativu   Izvršnog   Odbora  ili jedne trećine članova Studentskog vijeća, a uz saglasnost dvije trećine ukupnog broja članova Skupštine.

 

12.Raspuštanje Studentskog vijeća

Član 49

Studentski     Parlament   Fakulteta,   na  predlog   Izvršnog    odbora Skupštine  ili predsjednika Studentskog parlamenta,  ima  pravo   da   raspusti  Studentsko    vijeće  ako  je  Izvršni  Odbor    utvrdio nepravilnosti u radu tog vijeća.

Novo studentsko vijeće se formira u roku od 30 dana od raspuštanja.

 

VII – SPROVOĐENJE IZBORA

1.Pravo predlaganja i kandidovanja

Član 50

Pravo da predlažu kandidate za Studentski parlament i glasaju na izborima imaju svi   studenti   Fakulteta  koji   imaju   regulisan (aktivan)  status  na   Fakultetu.

Pravo   kandidovanja     imaju    studenti   svih godina studija i svih studijskih programa/smjerova na Fakultetu.

 

2.Raspisivanje izbora

Član 51

Izbori za članove Studentskog parlamenta se vrše svake godine, u ljetnjem  semestru.

Izbore raspisuje Predsjednik Studentskog paralamenta nakasnije do 15.aprila tekuće studijske godine.

Ako ne dođe do raspisivanja izbora u roku iz prethodnog stava, izbore raspisuje Dekan Fakulteta.

U roku od najviše 30 dana od dana raspisivanja izbora moraju biti konstituisani svi organi i tijela  Studentskog parlamenta.

 

3.Sprovođenje izbora

Član 52

Izbore sprovodi  Fakultetska izborna komisija koju imenuje Dekan Fakulteta.

Izbornu komisiju čine 3 /tri/ člana: predsjednik i dva člana.

Predsjednik izborne komisije je predstavnik zaposlenih na Fakultetu, a dva člana su iz redova studenata.

Fakultetska izborna komisija određuje datum izbora.

Izborna komisija objavljuje konačne rezultate izbora za sve organe Studentskog parlamenta.

 

4.Postupak izbora

Član 53

Postupak izbora sprovodi se  na studijskim godinama i studijskim programima/smjerovima posebno, izborom Studentskih vijeća godina i izborom povjerenika Studijskog vijeća godine, a potom za Skupštinu, predsjednika Studentskog parlamenta, Izvršnog i Nadzornog odbora.

Rokovi za izborne radnje počinju teći narednog dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora.

 

5.Raspuštanje Studentskog parlamenta

Član 54

Studentski Parlament Fakulteta se raspušta, ako se tokom 6 mjeseci nije   održala   nijedna   sjednica   i   ako   se   ne ostvaruje   funkcija   Studentskog   Parlamenta  Fakulteta.

Predsjednik Studentskog parlamenta nastavlja da vrši svoju funkciju do izbora nove Skupštine.

Član 55

Poslovni prostor i opremu za rad Studentskog Parlamenta daje na korišcenje Fakultet.

Za  otudjenje    imovine, koja je data na korišćenje Studentskom parlamentu,  od  strane   pojedinca   ili  grupe, formira   se   posebna   komisija   koja   utvrdjuje   štetu   i   predlaže   Skupštini   mjere   koje   treba preuzeti.

 

 

VIII – FINANSIJSKA SREDSTVA I KONTROLA

1.Godišnji finansijski plan

Član 56

Godišnji finansijski plan Studentskog Parlamenta Fakulteta donosi Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova, na predlog Izvršnog Odbora.

 

2.Kontrola

Član 57

Kontrolu raspodjele finansijskih sredstava vrši Skupština.

Završni    račun   za  prethodnu  godinu    usvaja  Skupština    Studentskog    Parlamenta Fakulteta.

 

Član 58

Odluke     o  finansiranju  donosi   Skupština  Studentskog     Parlamenta   Fakulteta, u skladu sa usvojenim finansijskim planom.

Izvršni   Odbor    vrši  raspodjelu  finansijskih   sredstava,  u  skladu   sa  usvojenim finansijskim planom.

 

 

Član 59

Promjenu finansijskog plana može izvršiti samo Skupština Studentskog parlamenta dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

Skupština Studentskog parlamenta ima pravo da pozove na odgovornost Izvršni odbor ako je došlo do odstupanja od finansijskog plana.

U slučaju nepravilnosti Izvršni odbor se raspušta i formira se posebna komisija koja utvrđuje štetu i predlaže Skupštini mjere koje treba preduzeti.

3.Finansiranje

Član 60

Studentski   Parlament   Fakulteta   se   finasira   od   sredstava   dobijenih od:

●Fakulteta,

●nadležnog ministarstva,

●državnih institucija,

●domaćih i stranih donatora,

●sopstvenih aktivnosti, poslova i projekata.

 

IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61

Do konstituisanja Studentskog vijeća godine na postdiplomskim specijalističkim studijama u skladu sa ovim Statutom, izvršiće se izbor Studentskog povjerenika postdiplomskih specijalističkih studija na osnovu posebnog akta o njegovom privremenom izboru, a koji će zastupati interese studenata na Skupštini Studentskog parlamenta i  pred organima upravljanja i rukovođenja Fakultetom.

 

Član 62

Do izbora Studentskog vijeća postdiplomskih specijalističkih studija iz člana 61 ovog Statuta, sprovešće se izbori za organe Studentskog parlamenta koje će činiti predstavnici Studentskih vijeća godina na osnvnim akademskim studijama i koji će nakon izvršenih izbora punovažno odlučivati.

Nakon izvršenog izbora Studentskog vijeća postdiplomskih specijalističkih studija, izabrani predstavnici će biti kooptirani u organe Studentskog parlamenta, do broja utvrđenog članom 10 ovog Statuta.

 

Član 63

Izmjene i dopune ovog Statuta donose na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Član 64

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Studentskog parlamenta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, br. 01-1, od 12.10.2005.godine, kao i njegove izmjene i dopune br. 01-11 od 16.05.2007.godine

 

Član 65

Ovaj   Statut   stupa   na   snagu   osmog   dana   od   dana   objavljivanja   na   oglasnoj   tabli  Fakulteta.

 

PREDSJEDAVAJUĆI,

______________________

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE

SMJER POSLOVNA PSIHOLOGIJA

 

USLOV ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA  - METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE JE DA SE ODRŽI JEDAN ČAS NASTAVE PSIHOLOGIJE, U ŠKOLAMA KOJE IMAJU PREDMET, KAO I DA SE NAPIŠE IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM ČASU PREMA INSTRUKCIJAMA KOJE SU DATE NA PREDAVANJIMA. IZVJEŠTAJ TREBA LIČNO PREZENTOVATI NA ZADNJEM PREDAVANJU IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE U MAJU.

 

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PSIHOLOŠKI KONSALTING I INTERVENCIJE BIĆE ODRŽAN KRAJEM APRILA 2014.

KOLOKVIJUM JE USLOV ZA POLAGANJE ISPITA

 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

NASTAVA ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2013/14 POČINJE U ČETVRTAK 27.02.2014.

RASPORED ĆE BITI NAKNADNO ISTAKNUT NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU FAKULTETA.

PRIJE POČETKA NASTAVE VRŠIĆE SE UPIS LJETNJEG SEMESTRA ( II, IV, VI) U PERIODU OD 24.02.2014. DO 26.02.2014.


ZA UPIS LJETNJEG SEMESTRA POTREBNO JE:

- UPLATA RATE PO UGOVORU ( ZA OSNOVNE STUDIJE ČETVRTA, ZA SPECIJLAISTIČKE STUDIJE ŠESTA)

- 12.00 € ZA UPIS SEMESTRA

- INDEKS

NAPOMENA : UDŽBENIKE MOGU PREUZETI STUDENTI KOJI UPIŠU SEMESTAR

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE


ODLUKOM O SPROVOĐENJU AKADEMSKOG KALENDARA NASTAVNIH AKTIVNOSTI ZA STUDIJSKU 2013/14 UTVRĐENO JE DA SE OVJERA SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA MOGU OBAVITI OD 16.12.2013 DO 28.12.2013.

ZA OVJERU SEMESTRA I PRIJAVU ISPITA POTREBNO JE:

* IMATI IZMIRENU POLOVINU ŠKOLARINE ( NA OSNOVU OBRAZACA KOJI SU DOBIJENI PRILIKOM UPISA STUDIJSKE 2013/14)

* UPLATITI OVJERU SEMESTRA 12.00 €

* UPLATITI PRIJAVU ISPITA ( PO PREDMETU 5.00 € )

* POPUNITI PRIJAVE ISPITA ( DOBIJAJU SE U STUDENTSKOJ SLUŽBI )

* ZA OVJERU I PRIJAVU ISPITA OBAVEZAN JE INDEKS STUDENTA


STUDENTSKA SLUŽBA

 

OBAVJEŠTENJE


Poštovani studenti, zelimo da Vas obavijestimo da ce Studentski sportski savez Crne Gore u
saradnji sa STK INDEX organizovati VII Studentsko prvenstvo Crne Gore u
stonom tenisu. Takmicenje ce se odrzati 07. decembra u Podgorici, 
Zgrada Tehnickih fakulteta. Ucesce je besplatno i pravo ucesca imaju svi 
studenti sa teritorije Crne Gore koji su upisali studijsku 2013/2014 godinu.

Svi zainteresovani studenti mogu svoje prijave slati do 06. decembra na
mail: 
 Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli
  ili fax 020/265-942 a prijavu je moguce 
izvrsiti i na dan takmicenja od 9.00 do 9.30h. U prijavi je neophodno navesti Ime 
i prezime, ime fakulteta i broj indeksa a na samom takmicenju neophodno 
je priloziti indeks ili potvrdu od fakulteta ili univerziteta da je 
takmicar student koji je upisao studijsku 2013/2014 godinu.

SATNICA TAKMICENJA:
1. Prijava od 9-9.30h
2. Zrijeb od 9.30-10h
3. Pocetak takmicenja u 10h

 

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU, DA ĆE DANA 03.12 2013.GODINE ( UTORAK ), SA POČETKOM U 11:00 SATI, MR  MIOMIR MAROŠ, DOKTORANT KOMUNIKOLOGIJE, ODRŽATI PREDAVANJE NA TEMU: “BRENDIRANJE CRNOGORSKIH MEDIJA“.ULAZ JE SLOBODAN.

UPRAVA FAKULTETA

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo studente koji su završili osnovne akademske studije na ovom Fakultetu, a žele aplicirati za Program stručnog osposobljavanja, da se podaci o njima redovno (dnevno) užuriraju i prosljeđuju elektronskim putem na portal e-Uprave.

Na ovaj način unijeti su podaci o licima koja su završila studije od 15.11.2012. do 18.10.2013.godine. Prethodno, za lica koja su završila studije prije 15.11.2012. godine, podaci su dostavljani sukcesivno. Međutim, ima lica koja prošle godine nijesu aplicirala za Program stručnog osposobljavanja, a žele to učiniti ove godine. Molimo da se ta lica jave Nikoli Kneževiću, na telefone: 030 312 233 ili 067 212 900, kako bi naknadno ( i pojedinačno ) bila unijeta u elektronsku bazu e-Uprave.

Takođe, molimo lica da prilikom ( lične ) aplikacije vode računa da unesu tražene i tačne podatke.

UPRAVA FAKULTETA

Prvo predavanje u studijskoj 2013/14. god. za studente I godine (opšti smjer) će se održati u petak 27.09.2013. godine iz predmeta UVOD U EKONOMIJU, kod Prof. dr Mira Blečića.

Predavanje će se održati u terminu 11:00 - 15:00 h na Fakultetu, u učionici br. 2.

Napomena: Detaljnije u Rasporedu nastave.

UPRAVA FAKULTETA

1. Obavještavaju se studenti/kandidati za odbranu završnih radova na osnovnim, odnosno specijalističkim studijama, koji su predali završni rad ili koji to učine najkasnije do 09.01.2013.godine, da će odbrane završnih radova biti organizovane u terminu januarskog ispitnog roka 2013.godine, u periodu od 15.01.2013. do 30.01.2013.godine.

2. O terminu odbrana završnih radova kod pojedinih predmetnih nastavnika-mentora, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem.

3. Kandidate koji su u pripremi završnog rada, podsjećamo na Uputstvo o sadržaju i izradi završnog rada, koje se može naći na sajtu Fakulteta pod opcijom Glavnog menija-podopcija „Pravna akta“.

 

Bar,13.12.2012.g.

UPRAVA FAKULTETA