Obavještenja

OBAVJEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE KANDIDATE DA JE UPIS U STUDIJSKU 2018/19. U TOKU.

ZA VIŠE INFORMACIJA POGLEDAJTE KONKURS,

http://www.fpm.me/upis/konkursi

ILI POZOVITE NA 030/312-233030/303-553

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

I

K O N K U R S

za upis studenata na Osnovne akademske  studije /3 godine, 180 ECTS/ na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2018/2019. godinu,

- I upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Prijave na konkurs podnose se od  12.06.2018.  do 12.07. 2018. godine

Upis kandidata  vršiće se od  16.07.2018. do  21.07.2018. godine

 

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija ( završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju). Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih kandidat posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz nastavnog plana i programa za sve predmete koji su položeni; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

 

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ podliježu postupku priznavanja u skladu sa posebnim Zakonom.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata u iznosu od 246,66 eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školaririne u istom iznosu , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, na osnovu posebne odluke Upravnog odbora Fakulteta, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju.

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici  su uračunati u cijenu školarine.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553; 067/225-285 ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.

OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE DA JE FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU RASPISAO I (PRVI) UPISNI ROK ZA PRIJEM STUDENATA U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU, POČEV OD 12.06.2018. DO 12.07.2018. GODINE.

UPIS STUDENATA VRŠIĆE SE OD 16.07.2018. DO 21.07.2018. GODINE.

KONKURS JE OBJAVLJEN U DNEVNOJ ŠTAMPI I NA SAJTU FAKULTETA: www.fpm.me

● BLIŽE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFONE: 030/312-233; 030/303-553 i 067/225-285.

Ispiti iz engleskog jezika polažu se pismeno i usmeno.

Pismeni deo ispita je obavezan za sve studente i na njemu se mora ostvariti 51% od ukupnog broja poena.

Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i žele veću ocenu.

PREDMETNI PROFESOR,

Dr Ana Sentov

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme državnog praznika-Dana nezavisnosti,  neće raditi  21. i 22.05.2018. godine.

■ Prvi radni dan nakon državnog praznika-Dana nezavisnosti je srijeda, 23.05.2018. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Stručna ekskurzija iz Psihološkog konsaltinga i intervencija kod. Prof. dr Nile Kapor Stanulović, zakazana za ponedjeljak 14.05.2018. se otkazuje. U predviđenim terminima će se održati redovna nastava.

PREDMETNI PROFESOR

Na zadnjem času u okviru predavanja (11.05.2018. godine) iz predmeta ZAŠTITA OD POŽARA I PROTIVDIVERZIONA ZAŠTITA studenti mogu izabrati teme za izradu seminarskih radova.

PREDMETNI PROFESOR

Dostavljamo vam informaciju o stipendijama Vlade Japana (MEXT), za 2019. godinu. Dostavljamo i saopštenje za medije Ambasade Japana u Beogradu, u kojem su date internet adrese na kojima zinteresovani kandidati mogu preuzeti aplikacione formulare i naći dodatne informacije o objema kategorijama stipendija.

Prilozi:
Download datoteke (Japan -MEXT stipendije 2019.doc)MEXT dtipendija[ ]32 Kb
Download datoteke (Press MEXT 2019.doc)Saopstenje[ ]106 Kb

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi od 30.04.2018. (ponedjeljak) do 02.05.2018. (srijeda).

■ Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je četvrtak - 03.05.2018. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 27. aprila 2018. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 26.05.2018. godine /subota/;

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 14.05.2018. /ponedjeljak/ - 19.05.2018. godine /subota/;

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 23.05.2018. /srijeda/ - 26.05.2018. /subota/;

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 06.06.2018. /srijeda/ - 16.06.2018. /subota/;

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok /popravni/: 18.06.2018. /ponedjeljak/ - 23.06.2018. /subota/;

6. Drugi ispitni rok /popravni/: 02.07.2018. /ponedjeljak/ - 12.07.2018. godine. /četvrtak/;

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta,

●Na sajt Fakulteta,

●Zaposlenima-svima,

●Sekretaru,

●a/a.

Obavještavamo zainteresovane kandidate da njemačka fondacija “Konrad Adenauer” (KAS) dodjeljuje stipendije za akademsku 2018/2019. godinu društveno i politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorandima koji studiraju u Crnoj Gori, sa težnjom da postanu intelektualna elita i odgovorni nosioci demokratskog prosperiteta crnogorskog društva.

Zainteresovani kandidati mogu ovdje preuzeti integralni tekst Konkursa za stipendije i prijavni formular.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na adresu:

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ili na broj telefona: +381(0)20 246 215 i 067 888 601.

Prilozi:
Download datoteke (Konkurs za KAS stipendije za studijsku 2018-19. god..doc)Konkurs[ ]1322 Kb
Download datoteke (PRIJAVNI FORMULAR za KAS stipendiju.doc)Formular za prijavu[ ]72 Kb