Materijal za studente svih smjerova, ispitna pitanja i pitanja za kolokvijume u zimskom semestru 2018/19