Obavještenja (spec)

I KOLOKVIJUM iz predmeta Upravljanje bankarskim sistemima kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se održati 24.03.2015. (utorak) u 18:00 h, u okviru drugog bloka predavanja.

PREDMETNI PROFESOR

 

CEKOMS

Centar za komunikacijske studije i istraživanja

 

Poštovani Studenti,

pozivamo Vas da učestvujete na sledećim seminarima i usavršite svoje stručno znanje iz sledećih oblasti :

 

Seminari iz vještina komunikacije

 

1. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA (GOVOR TIJELA)

2. LIDERSKE VJEŠTINE

3. VJEŠTINE I PSIHOLOGIJA PRODAJE

4. ODNOSI SA JAVNOŠĆU

5. KOMUNIKACIJA MANIPULACIJE

6. JAVNI NASTUP I VJEŠTINE PREZENTACIJE

 

Predavač je prof. dr Darko Tadić iz Beograda.

 

Prof.dr Darko Tadić je profesor na Visokoj školi za tržišne komunikacije u Beogradu. Diplomirao dramaturgiju na FDU, godinama radi kao predavač i konsultant za komunikacije, kreativno pisanje i kopirajting.

Dr Darko Tadić sa saradnicima, stručnjacima iz različitih oblasti, uspješno sprovodi individualnu ili timsku obuku polaznika seminara koji žele da usavrše znanja iz specfičnih oblasti za koje ne postoje posebni školski programi ili se studiraju na višegodišnjim studijama.

Program doživotnog učenja, samorazvoja i sticanja socijalnih i praktičnih životnih vještina, je preduslov modernog života i uspjeha u savremenom svjetu.

 

Svi detalji o vještinama komunikacije nalaze se na njegovom sajtu www.cekoms.com a detalji o pisanju na sajtu www.kreativnopisanje.org

Seminari se održavaju u terminu od 10 do 17 sati vikendom (subota i nedjelja ), o datumu održavanja seminara, planu i programu, kao i mjestu održavanja bili bi blagovremeno obavješteni. Cijena po učesniku je 30 eura za dva dana ( jedan seminar ). Seminari će se održati u Budvi.

 

Seminari/obuke realizuju se u malim grupama od 10-15 polaznika. Rad je organizovan na principu interaktivnih dinamičnih radionica, uz individualni pristup i teorijska predavanja i praktičan rad na studijama slučajeva. Svim polaznicima obezbjeđena je potrebna literatura i sertifikat o završenoj obuci CEKOMS u Budvi.

 

Na Vama je da izaberete koji Vam najviše odgovaraju.

 

Slobodno me možete kontaktirati na ovaj e- mail : Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

Broj mjesta je ograničen. Molimo Vas da nas putem email-a blagovremeno obavjestite o broju zainteresovanih za učešće na seminaru.

 

Dobro nam došli !

 

Vesna Armenko, Menadžer

+382 69 517 065

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Buljarica - Budva - Montenegro

www.cekoms.com

O B A V J E Š T E NJ E

●OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 31.12.2014. DO 11.01.2015.GODINE.

●PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 12.01.2015.GODINE ( PONEDJELJAK ).

 

 

UPRAVA FAKULTETA

Broj: 1073

B a r, 05.12.2014.

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 05. decembra 2014. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

1. Završetak zimskog semestra: 27.12.2014.godine.

2. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: od 15.12.2014. do 30.12.2014.godine i od 12.01.2015. do 17.01.2015.godine.

3. Prvi ispitni rok /osnovni/: od 19.01.2015. do 31.01.2015.godine.

4. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 28.01.2015. do 07.02.2015.godine.

5. Drugi ispitni rok/popravni/: od 09.02.2015. do 21.02.2015.godine.

6. Početak ljetnjeg semestra: 27.02.2015.godine.

7. Završetak ljetnjeg semestra: 23.05.2015.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman


OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Prijava ispita za prvi -zimski  ispitni rok traje  od 15.12.2014. do 30.12.2014. god. i  od 12.01.2015. do 17.01.2015 god.

2. Ispiti u prvom zimskom roku biće održani od 19.01.2015 do  31.01.2015.


3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni  zimski/ : od 28.01.2015. do 07.02.2015. god.

Drugi ispitni rok / popravni /: od 09.02.2015. do 21.02.2015. god.


4. Za ovjeru zimskog semestra 2014/15 i prijavu ispita potrebno je :

- platiti polovinu od ukupnog iznosa školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji su prijavljeni za polaganje

(  uplata je 5 eura po predmetu )

 

Studentska služba

OBAVJEŠTENJE

 

PREDAVANJA I KOLOKVIJUM IZ PREDMETA  UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM U MSP, KOD PROF DR DARKA LACMANOVIĆA ODLAŽE SE ZA UTORAK 11.11.2014.

STUDENTSKA SLUŽBA

OBAVJEŠTENJE

1. PRIJAVA ISPITA ZA VANREDNI ( SEPTEMBARSKI ) ISPITNI ROK: 25.08.2014. - 30.08.2014.,

2. VANREDNI ( SEPTEMBARSKI ) ISPITNI ROK: 05.09.2014.-19.09.2014.,

3. UPIS U NAREDNU STUDIJSKU GODINU 2014/2015. -25.09.2014. - 30.09.2014.,

4. POČETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2014/2015.g. - 01.10.2014.

 

UPRAVA FAKULTETA

 

Na osnovu člana 87 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list RCG“, br. 60/2003 i „Sl.list CG“, br.45/2010 i 47/2011 ) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis studenata na osnovne akademske  studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru za studijsku 2014/2015.godinu,

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Prijave na konkurs podnose se od  19.08.2014.  do 02.09. 2014.godine

Upis kandidata  vršiće se od  03.09.2014. do  06.09.2014.godine

 

Pravo upisa u PRVU GODINU  osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem. Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja ( I, II, III i IV razred ); original diplomu o položenom završnom-maturskom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ), kao i original diplome tzv.„Luča A“ ili „Luča B“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje) i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju kandidati sa ranije završenim srodnim višim školama ili sa osvojenih/priznatih/ 120 ECTS kredita na drugim ustanovama visokog obrazovanja, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz prve dvije godine studija,  u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Diferencijalni ispiti treba da budu položeni do završetka studija. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: original diplomu o ranije završenoj višoj školi, odnosno dokaz o osvojenim/priznatim 120 ECTS kredita; izvod iz matične knjige rođenih; fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid ); original uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija i 2 fotografije za indeks.

Pravo upisa ili prepisa na treću godinu studija  imaju i kandidati koji su na drugim fakultetima i ustanovama visokog obrazovanja osvojili propisani broj ECTS kredita iz prve dvije godine studija i time stekli pravo na upis odnosno prepis u treću godinu studija, takođe uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

 

 

Kandidati za  upis ili prepis na III ( treću ) godinu studija, pored propisane dokumentacije, dužni su podnijeti i nastavni plan i program predmeta koje su položili na drugoj ustanovi visokog ili višeg obrazovanja, radi upoređenja sadržaja i nastavnih jedinica, sa nastavnim planom i programom Fakulteta.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za jednu studijsku godinu iznosi 1.480,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, ali najviše   u  šest rata.

Prva rata u iznosu od 250,oo eura plaća se prilikom upisa, kao i naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura ,  a ostalih pet rata školarine u iznosu  od po  246,oo eura , kao i propisane naknade, u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana završnog/diplomskog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Kandidati koji posjeduju diplomu tzv.„Luča A“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju tzv.“Luča B“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Školarinu i druge naknade, student može platiti i putem kredita kod poslovnih banaka.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233; 030/303-553 i 030/303-552, ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.

 

 

 

 

 

 

II

K O N K U R S

za upis studenata na postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2014/2015.godinu

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

Prijave na konkurs podnose se od  19.08.2014.  do 02.09. 2014.godine.

Upis kandidata  vršiće se od  02.09.2014. do 06.09.2014.godine.

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→Izvod iz matične knjige rođenih;

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava („Sl.list CG“, br. 4/2008 ), ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do dana stupanja na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava ( 25.01.2008.), ne podliježu postupku priznavanja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi, do broja utvrđenog licencom.

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava. Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura. Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Prva rata u iznosu od 230,oo eura, naknada za upis u iznosu od 12,oo eura i naknada za indeks u iznosu od 12,oo eura , plaća se prilikom upisa, a ostalih devet rata školarine u iznosu od po 230,oo eura , kao i propisane naknade,  u skladu sa Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju ( naknada za indeks, upis i ovjera semestra, prijava ispita, odbrana specijalističkog rada, diploma, dopuna diplome, uvjerenja,  potvrde   i  dr. ).

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553, 030/303-552, ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, na web site-u i oglasnoj tabli Fakulteta.

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

EURYDICE

Eurydice je renomirana  evropska obrazovna mreža koja pruža informacije i  analize  evropskih obrazovnih sistema i politika. Mrežu čine:

ü Evropska jedinica zadužena za koordinaciju aktivnosti mreže i objavljivanje publikacija, koja je smještena u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu.

ü 40 nacionalnih jedinica smještenih u svakoj od 36 zemalja koje učestvuju u EU programu Cjeloživotno učenje  To su države članice EU, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija i Turska.

Nacionalne jedinice prikupljaju podatke i učestvuju u analizi istih.

Nacionalna jedinica za Crnu Goru nalazi se u Ministarstvu prosvjete, Direktoratu za visoko obrazovanje.

Informacije koje mreža nudi dostupne su u četiri kategorije:

1. Eurypedia: sveobuhvatan i redovno ažuriran opis obrazovnih sistema

2. Tematski izvještaji: studije o različitim aspektima obrazovnih sistema

3. Ključni podaci: statistika, podaci i pokazatelji o obrazovanju

4. Brojke i činjenice: informacije o strukturi i glavne karakteristike evropskih obrazovnih sistema.

Eurypedia je višejezična onlajn enciklopedija koja ima za cilj predstavljanje  nacionalnih sistema obrazovanja širom Evrope. Vođena Eurydice mrežom i redovno ažurirana od strane nacionalnih eksperata u oblasti obrazovanja Eurypedia obezbjeđuje  pristup preko 5. 000 članaka o organizaciji obrazovnih sistema i najnovijih reformi u oblasti obrazovanja širom Evrope. Eurypedia nudi iscrpne informacije o douniverzitetskom i univerzitetskom obrazovanju u 38 zemalja. Aktivnim učešćem u Eurypedii Crna Gora informiše sve članice Eurydice o politici, socijalnoj i ekonomskoj situaciji i trendovima, organizaciji i upravljanju, finansiranju  obrazovanja, predškolskom obrazovanju i vaspitanju, osnovnom obrazovanju, srednjem i višem obrazovanju, visokom obrazovanju, obrazovanju  i osposobljavanju odraslih, nastavnicima i obrazovnom kadru, rukovodiocima  i drugom obrazovnom osoblju, obezbjeđenju kvaliteta na svim nivoima obrazovanja, mobilnosti i internacionalizaciji, aktuelnim reformama. Istovremeno kroz Eurypediu i uspostavljenu elektronsku platformu za saradnju Crna Gora je u poziciji da sa svim zemljama članicama Eurydice razmjenjuje pitanja, dileme, informacije o tekućim i budućim izazovima sa kojima se susrijeće u reformi obrazovanja i na taj način dobije dobar uvid u sistemska rješenja i iskustva u implementaciji istih u zemljama EU.

Internet stranica Eurydice mreže je bogat izvor informacija, a posebna vrijednost same mreže ogleda se u činjenici da  je moguće naručiti i besplatne štampane  primjerke publikacija na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, kao i drugim jezicima,  koje se bave aktuelnim temama iz oblasti obrazovanja kao npr. kvalitet obrazovanja u Evropi, razvoj ključnih kompetencija u školama Evrope, fizičko obrazovanje i sport, modernizacija visokog obrazovanja u Evropi itd.

Eurydice mreža funkcioniše u okviru  Erasmus + programa. Kao što je javnost već informisana Program ERASMUS+ je novi program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport za period 2014-2020. Program Erasmus+ obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative EU u području obrazovanja, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim nivoima obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina starosti, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koji rade sa mladima, sportskim radnicima, volonterima i sportistima. Erasmus+ je  zamijenio sve dosadašnje programe iz perioda 2007-2013 i to: Program za cjeloživotno učenje (sa potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinči, Comenius i Grundtvig), Mladi u akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa Edulink. Program prvi put uvodi podršku u području sporta.

Strukturu ERASMUS+ programa  čine:

-    Ključna aktivnost 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja

-  Ključna aktivnost 2 - Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

-  Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika

-  Aktivnost Žan Mone

-  Sport

Crna Gora može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu, (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Žan Mone inicijativa).

Na konferenciji WB platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku, koja je u periodu od 19 - 20. juna 2014.godine održana  u Briselu,  učestvovali su ministri i pomoćnici ministara u oblasti obrazovanja. Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje je u okviru navedene konferencija, koja je za temu imala   obrazovanje i obuku nastavnika, potpisala  Sporazum o učešću Crne Gore u Erasmus + programu sa Generalnim direktorom  Direktorata za obrazovanje i kulturu EK gosp. Jan Truszinskim. Crnoj Gori je u ovom trenutku omogućeno da, pored prethodno navedenih aktivnosti, učestvuje u evropskim obrazovnim mrežama:  Eurydice, Euroguidance, Europass i EQF (Evropski kvalifikacionu okvir), IT platformama (e-Twinning platforme - portal namijenjen međunarodnoj saradnji, te usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja) i EPALE platformi (Evropska platforma za obrazovanje odraslih).

Evropska komisija objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+  na oficijelnom sajtu http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en , čiji je sastavni dio i Vodič kroz programe Erasmus+.

Detaljne informacije o EURYDICE mreži, kao i publikacije  nalaze se na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Kontakt: Biljana Mišović

Ministarstvo prosvjete http://www.mps.gov.me

Tel:  +382 20 405 311
Fax: +382 20 405 344
e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Za ovjeru ljetnjeg semestra 2013/14 potrebno je :

- izmiriti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( 5€ po predmetu )

 

2. Ovjera ljetnjeg semestra i prijava ispita za prvi / osnovni / ispitni rok traje  od 19.05.2014. do 24.05.2014. god.

Prvi ispitni rok / osnovni-junski / od 02.06.2014. do 14.06.2014.g.

 

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni / traje od 13.06.2014. do 18.06.2014. god.

Drugi ispitni rok / popravni / od 23.06.2014. do 28.06.2014. g.

Studentska služba

Broj: 273

B a r, 07.05.2014.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 07. maja 2014. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2013/2014.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2013/2014.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 25.05.2014.godine.

 

2. Prijava ispita za prvi /osnovni-junski/ ispitni rok: od 19.05.2014. do 24.05.2014.g.

2.1. Prvi ispitni rok /osnovni-junski/: od 02.06.2014. do 14.06.2014.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 13.06.2014. do 18.06.2014.g.

3.1. Drugi ispitni rok/popravni/: od 23.06.2014. do 28.06.2014.g.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman