Obavještenja (spec)

Predavanja iz predmeta Poslovno i organizaciono komuniciranje kod Doc. dr Danijele Medojević, održaće se u srijedu 27.11.2019. u terminu: 10:00 - 13:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanja iz predmeta Organizovani kriminalitet kod Prof. dr Mila Boškovića, održaće se 18.11.2019. (ponedjeljak) u terminu: 17:00 - 19:30 h.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanja iz predmeta Upravljanje malim i srednjim preduzećima i Upravljanje intelektualnim kapitalom u malim i srednjim preduzećima kod Prof. dr Darka Lacmanovića, održaće se 14.11.2019. (četvrtak), u terminima: 09:00 - 11:30 h, odnosno 11:30 - 14:00 h.

UPRAVA FAKULTETA

Predavanje iz predmeta Privredni kriminalitet kod Prof. dr Nataše Delić, održaće se 11.11.2019. (ponedjeljak) u terminu: 16:00 - 18:30 h.

UPRAVA FAKULTETA

Prvo predavanje iz predmeta Kazneno-izvršno pravo, kod Prof. dr Milenka Radomana održeće se u petak 01.11.2019. godine, u terminu od 15 h.

PREDMETNI PROFESOR

OBAVJEŠTAVAMO DIPLOMIRANE STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU DA OD 18. OKTOBRA 2019. GODINE POČINJE APLICIRANJE ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.

PRAVO DA APLICIRAJU NA OVAJ PROGRAM IMAJU:

  1. DIPLOMIRANI STUDENTI KOJI IMAJU MINIMUM BACHELOR DIPLOMU (ZAVRŠENE OSNOVNE STUDIJE: 180 ECTS);
  2. DA SU KANDIDATI PRIJAVLJENI NA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE;

● FAKULTET ĆE NA OSNOVU PODATAKA IZ KNJIGE DIPLOMIRANIH STUDENATA OTPOČETI SA UNOSOM PODATAKA 18.10.2019. GODINE, VEĆ OD 10:00 h, ODNOSNO KADA APLIKACIJA ZA UNOS PODATAKA O DIPLOMIRANIM STUDENTIMA BUDE DOSTUPNA.

● KANDIDATI KOJI APLICIRAJU, PROCJEČNU OCJENU IZ JAVNE ISPRAVE KOJA IM JE IZDATA (UVJERENJE O ZAVRŠENIM STUDIJAMA, DIPLOMA/DODATAK DIPLOME), UNOSE NA DRUGU DECIMALU (NA PRIMJER: PROSJEČNA OCJENA 7,3528, KOD APLICIRANJA UNOSI SE KAO 7,35, ŠTO ZNAČI ZAOKRUŽIVANJE NA DRUGU DECIMALU, ILI DRUGI PRIMJER: 7,3557, ZAOKRUŽUJE SE NA 7,36).

● TAKOĐE, BROJ INDEKSA SE UNOSI KAO, NA PRIMJER, 042/16, A NE KAO 42/16.

● ZA SVE NEJASNOĆE ILI PROBLEME KOD APLICIRANJA, A KOJE SU NAVEDENE U OVOM OBAVJEŠTENJU, MOŽETE SE JAVITI NA BROJ: 030 303 553 ILI 067 225 285.

KONTAKTI:

ADMINISTRATORI PORTALA  eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; tel. 020 234 851;

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

Zdenka Ivanović, tel.020 405 204; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

UPRAVA ZA KADROVE

Anita Ljucović, tel.020 202-291; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Biljana Petrović-Nedović, tel.020 202 291; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

MINISTARSTVO PROSVJETE

Milica Žižić, tel. 020 410 193; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

BAR, 18.10.2019.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavamo studente/kandidate za odbranu završnog diplomskog, odnosno specijalističkog rada, da će se odbrane završnih diplomskih/specijalističkih radova održati po sljedećem rasporedu:

1. Ponedjeljak, 14.10.2019. godine, sa početkom u 13:00h (Mentor/i: prof. dr Milenko Radoman; prof. dr Dijana Medenica-Mitrović);

2. Utorak,  15.10.2019. godine, sa početkom u 13:00 h (Mentor: Doc. dr Borislav Marić);

3. Petak, 18.10.2019. godine, sa početkom u 13:00h (Mentor: Prof. dr Milorad Kilibarda);

4. Subota, 19.10.2019. godine, sa početkom u 12:30h (Mentor: Prof. dr Andreja Savić);

5. Srijeda, 23.10.2019. godine, sa početkom u 13:00h (Mentor: Prof. dr Miro Blečić);

6. Petak, 25.10.2019. godine, sa početkom u 13:00h (Mentor/i: prof. dr Ljiljana Dapčević-Marković; prof. dr Dijana Medenica-Mitrović).

Kandidati kojima je data pozitivna mentorska ocjena, dužni su dostaviti /ako već nijesu dostavili/:

Završni rad u 3 (tri)primjerka tvrdo ukoričena,

Popuniti obrazac prijave završnog rada,

Izmiriti sve prispjele finansijske obaveze prema Fakultetu, uključujući i naknadu za odbranu završnog rada.

Odbrani završnog rada mogu pristupiti samo kandidati koji su položili sve ispite predviđene nastavnim planom.

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Podsećamo studente koji pripremaju ispit iz Organizovanog kriminaliteta, da pored knjige obavezno konsultuju i odgovarajuće odredbe Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku koji se odnose na krivična dela organizovanog kriminalnog udruživanja i procesnih uslova da se neko delo smatra iz ove oblasti.

Prof. dr Milo Bošković

Studenti završne godine osnovnih akademskih studija studijske 2018/2019. godine, kao i studenti završne godine postdiplomskih specijalističkih studija, koji imaju nepoložen samo jedan ispit iz završne godine studija, bez obzira na broj ECTS  kredita, mogu prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta.

Prijava ispita vršiće se od 03.10.2019. do 11.10.2019. godine.

Ispitni rok će se održati u ponedjeljak, 14.10.2019. godine, po sljedećem rasporedu:

a/ Svi studenti osnovnih akademskih studija, sa početkom u 10:00h;

b/ Svi studenti sa postdiplomskih specijalističkih studija, sa početkom u 11:30h.

NAPOMENA: Studenti su dužni da plate naknadu u iznosu dobijenom množenjem broja ECTS kredita za predmet koji prijavljuju i cijene koštanja 1 ECTS kredita, kao i naknadu od 50,00 € za polaganje ispita.

 

UPRAVA FAKULTETA

Broj: 618

B a r, 02.10. 2019.g.

Na osnovu člana 87 stav 6 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 58/18, 3/19 i 17/19 ), člana 53 u vezi člana 78 stav 5 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru,  člana 34a Pravila studiranja na osnovnim studijama i člana 8a Pravila studiranja na postdiplomskim specijalističkim studijama ), Vijeće Fakulteta za poslovni menadžment u Baru na sjednici održanoj 02.10.2019. godine, donosi

 

O D L U K U

1. Student završne godine osnovnih akademskih studija studijske 2018/2019. godine, kao i student završne godine postdiplomskih specijalističkih studija, koji ima nepoložen samo jedan ispit, bez obzira na broj ECTS  kredita, može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta.

2. Studenti iz tačke 1 ove odluke dužni su prijaviti ispit i platiti naknadu u iznosu od 50,oo €, kao i naknadu u iznosu dobijenom množenjem broja ECTS kredita za predmet koji prijavljuju i cijene koštanja 1 ECTS kredita.

 

3. Prijava ispita vršiće se od 03.10.2019. do 11.10.2019. godine.

4. Ispitni rok će se održati u ponedjeljak, 14.10.2019. godine, po sljedećem rasporedu:

a/ Svi studenti osnovnih akademskih studija, sa početkom u 10:00h;

b/ Svi studenti sa postdiplomskih specijalističkih studija, sa početkom u 11:30h.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.dr Milenko Radoman

Dodatni (septembarski) ispitni rok 2019. godine održaće se od 09.09.2019. do 21.09.2019. godine.

Prijava ispita za dodatni (septembarski) ispitni rok 2019. godine održaće se od 23.08.2019. do 31.08.2019. godine.

NAPOMENA: U dodatnom (septembarskom) ispitnom roku 2019. godine, mogu se prijaviti i polagati predmeti prijavljeni na početku studijske godine (PPL-Predmetni prijavni list), bez obzira kojem semestru pripadaju, osim onih predmeta čijeg se slušanja student odrekao, zbog prenosa (transfera) ECTS kredita, odnosno ukupnog opterećenja u ECTS kreditima.

Naknada za polaganje predmeta u dodatnom (septembarskom) ispitnom roku 2019. godine, iznosi 30,oo € po svakom prijavljenom predmetu.

 

UPRAVA FAKULTETA