Obavještenja (spec)

Predavanja iz predmeta CARINSKI POSTUPAK kod Prof. dr Nataše Delić, zakazana za subotu 16.12.2017. će se održati od 12:00 do 16:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Broj: 951

B a r, 04.12.2017.

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. decembra 2017. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine: subota, 23.12.2017. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 18.12.2017. do 29.12.2017. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 12.01.2018. do 23.01.2018. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

● od 22.01.2018. do 27.01.2018. godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

●od 12.02.2018. do 24.02.2018. godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.02.2018. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.05.2018. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta, ●Na sajt Fakulteta, ●Zaposlenima-svima, ●Sekretaru, ●a/a.

Za završni ispit iz predmeta POSLOVNO I ORGANIZACIONO KOMUNICIRANJE kod Prof. dr Dobrile Vujić, studenti teba da pripreme sledeće oblasti: Uvod u komuniciranje, Proces komuniciranja, Poslovni razgovor i Pisano komuniciranje.

PREDMETNI PROFESOR

OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDJE DA SE KONKURS ZA UPIS U I (PRVU) GODINU STUDIJA PRODUŽAVA DO 12.10.2017.G., DO KADA SE MOGU PODNIJETI DOKUMENTA.

UPIS KANDIDATA: OD 13.10.2017. DO 14.10.2017.G.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 , 52/2014, 47/2015, 40/2016 i 42/2017) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na Postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2017/2018.godinu

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“


Prijave na konkurs podnose se od  24.08.2017.  do 15.09. 2017. godine

Upis kandidata  vršiće se od  16.09.2017. do 20.09.2017. godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

 

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ  podliježu postupku priznavanja u skladu sa posebnim Zakonom.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava.

 

Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura.

Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata školarine u iznosu od 230,oo eura, plaća se prilikom upisa, a ostale u skladu sa zaključenim Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, na osnovu posebne odluke Upravnog odbora Fakulteta, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju.

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi, jer podaci o tome postoje u službenoj evidenciji Fakulteta.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553,  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, na web site-u i oglasnoj tabli Fakulteta.

l style='text-align:justify;text-indent:.5in'>Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.

 

Dostavljamo vam, u prilogu, informaciju o stipendijama grcke fondacije I.K.Y.  za kurseve modernog grckog jezika I kulture, za ak. 2017/2018. godinu. Dostavljamo vam I skenirani tekst Konkursa za ove stipendije koji je otvoren do 11. septembra 2017. godine

Prilozi:
Download datoteke (scan0001.pdf)info 1[ ]223 Kb
Download datoteke (scan0002.pdf)Info 2[ ]288 Kb
Download datoteke (scan0003.pdf)info 3[ ]248 Kb

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANE KANDIDATE DA ĆE FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU RASPISATI III (TREĆI) UPISNI ROK DANA 24. AVGUSTA 2017. GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

ZAPOSLENI NA FAKULTETU ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU KORISTIĆE KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR ZA 2017. GODINU U PERIODU OD 24.07.2017. DO 23.08.2017. GODINE.

POVRATAK NA RAD: 24.08.2017.

UPRAVA FAKULTETA

Dodatni (septembarski) ispitni rok 2017. godine održaće se od 07.09.2017. do 19.09.2017. godine.

Prijava ispita za dodatni (septembarski) ispitni rok 2017. godine održaće se:

- od 18.07.2017. do 22.07.2017. godine i

- od 24.08.2017. do 30.08.2017. godine.

NAPOMENA: U dodatnom (septembarskom) ispitnom roku 2017. godine, mogu se prijaviti i polagati predmeti prijavljeni na početku studijske godine (PPL-Predmetni prijavni list), bez obzira kojem semestru pripadaju, osim onih predmeta čijeg se slušanja student odrekao, zbog prenosa (transfera) ECTS kredita, odnosno ukupnog opterećenja u ECTS kreditima.

Naknada za polaganje predmeta u dodatnom (septembarskom) ispitnom roku 2017. godine, iznosi 30,oo eura po svakom prijavljenom predmetu.

 

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 17. jula 2017. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-ljetnji semestar/izmjena/

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Prijava ispita za dodatni -septembarski ispitni rok 2017. godine:

● od 18.07.2017. do 22.07.2017. godine, i

● od 24.08.2017. do 30.08.2017. godine.

2. Dodatni-septembarski ispitni rok 2017. godine:

● od 07.09.2017. do 19.09.2017. godine.

3. Upis naredne studijske godine-2017/2018:

● od 20.09.2017. do 27.09.2017. godine.

4. Početak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine/nastava/:

● 28.09.2017.godine.

5. Završetak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine/nastava/:

●23.12.2017 .godine.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na Postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2017/2018.godinu

- II upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

Prijave na konkurs podnose se od  08.07.2017.  do 19.07. 2017.godine

Upis kandidata  vršiće se od  20.07.2017. do 22.07.2017.godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

 

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ  podliježu postupku priznavanja u skladu sa posebnim Zakonom.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava.

 

Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura.

Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata školarine u iznosu od 230,oo eura, plaća se prilikom upisa, a ostale u skladu sa zaključenim Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, na osnovu posebne odluke Upravnog odbora Fakulteta, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju.

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi, jer podaci o tome postoje u službenoj evidenciji Fakulteta.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553,  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, na web site-u i oglasnoj tabli Fakulteta.

mily:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:SR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA'>Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.