Obavještenja (spec)

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Direktorat za prosvjetne i kulturne poslove Ministarstva vanjskih poslova Grčke objavilo Konkurs za stipendije za dodiplomske i postdiplomske studije, u akademskoj 2017/2018. godini, na grčkim univerzitetima i tehnološkim institutima.

Kompletne aplikacije treba podnijeti, najkasnije do četvrtka, 21. jula 2017. godine, na sljedeću adresu:

Ambasada Republike Grčke

Atinska 4, 81000 Podgorica

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa ovim programu, rokovima i uslovima za dobijanje ovih stipendija, kao i pratećoj dokumentaciji koju treba podnijeti, zainteresovani kandidati treba da se obrate kontakt osobama u Ambasadi Republike Grčke u Podgorici, na telefon broj: 00382 20 655 544

E-mail adresa: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 i 52/2014) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na Postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2017/2018. godinu

- I upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“

Prijave na konkurs podnose se od  15.06.2017.  do 04.07. 2017.godine

Upis kandidata  vršiće se od  05.07.2017. do 08.07.2017.godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

 

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ  podliježu postupku priznavanja u skladu sa posebnim Zakonom.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava.

Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura.

Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata školarine u iznosu od 230,oo eura, plaća se prilikom upisa, a ostale u skladu sa zaključenim Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, na osnovu posebne odluke Upravnog odbora Fakulteta, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju.

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi, jer podaci o tome postoje u službenoj evidenciji Fakulteta.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553,  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, na web site-u i oglasnoj tabli Fakulteta.

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme državnog praznika-Dana nezavisnosti,  neće raditi  22. i 23.05.2017. godine.

■ Prvi radni dan nakon državnog praznika-Dana nezavisnosti je srijeda, 24.05.2017. godine.

 

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavamo Vas da je objavljen konkurs za CEEPUS stipendije za zimski semestar 2017/18.godine.
Konkurs za prijavljivanje u okviru formiranih CEEPUS mreza je otvoren do 15.juna, nakon čega ce biti otvoren konkurs za tzv. freemovere.
Konkurs za CEEPUS stipendije za ljetnji semestar 2017/18. bice otvoren u oktobru.
Elektronske prijave se vrse preko sajta www.ceepus.info , gdje se mogu naći detaljne informacije o programu i lista CEEPUS mreza, koje su odobrene u akademskoj 2017/18.godini.

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Vlada Narodne Republike Kine dodijeliti jednu stipendiju Crnoj Gori, za master studije u oblasti revizije, za akademsku 2017/2018. godinu. Radi se o master programu na engleskom jeziku, u trajanju od dvije godine, na Univerzitetu za reviziju u Nanjingu.

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

-          Da imaju manje od 35 godina;

-          Da posjeduju bečelor diplomu;

-          Da dobro znaju engleski jezik;

-          Da su u dobrom zdravstvenom stanju.

 

Organizator Programa pokriva troškove školarine, smještaja, zdravstvenog osiguranja i puta.

Detaljne informacije o stipendijama i načinu prijavljivanja mogu se naći na internet stranici: http://www.csc.edu.cn/studyinchina//

 

Rok za prijavu je 16. jun 2017. godine, a prijavljivanje se obavlja online, Univerzitetu za reviziju u Nanjingu.

 

Detaljnu informaciju o proceduri prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji i samoj stipendiji, zainteresovani mogu pogledati ovdje.

Prilozi:
Download datoteke (3.-????????????????.pdf)O stipendiji. [ ]309 Kb
Download datoteke (4. ????????.pdf)Obarazac za ljekarsko uvjerenje. [ ]119 Kb

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 29. aprila 2017. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 27.05.2017. godine /subota/;

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 19.05.2017. /petak/ do 27.05.2017. godine /subota/;

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 22.05.2017. /ponedjeljak/ do 31.05.2017. /srijeda/

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 12.06.2017. /ponedjeljak/ do 24.06.2017. /subota/;

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: 22.06.2017. /četvrtak/ do 30.06.2017. /petak/;

6. Drugi ispitni rok/popravni/: od 10.07.2017. /ponedjeljak/ do 22.07.2017. godine. /subota/;

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA ĆE DR ANDREJ RASPOR, SA FAKULTETA ZA DRUŠTVENE NAUKE U NOVOJ GORICI, REPUBLIKA SLOVENIJA, ODRŽATI PREDAVANJE NA TEMU: “KAKO ZAPOČETI BIZNIS NAKON ZAVRŠETKA FAKULTETA-STUDIJA SLUČAJA SLOVENIJA“, DANA 03.MAJA 2017. GODINE, SA POČETKOM U 10:00 h, UČIONICA BR.2.

PREDAVANJE PROFESORA RASPORA ODRŽAĆE SE U OKVIRU NASTAVE IZ PREDMETA“PREDUZETNIŠTVO“ KOD PROF.DR DIJANE MEDENICE-MITROVIĆ.

PRISUSTVO PREDAVANJU JE OBAVEZNO ZA SVE STUDENTE KOJI SLUŠAJU NAVEDENI PREDMET, KAO I PREDMET „POSLOVNA PSIHOLOGIJA“.

 

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavamo zainteresovane kandidate da njemačka fondacija “Konrad Adenauer Stiftung” (KAS), u okviru svojih projektnih aktivnosti, realizuje i program stipendiranja talentovanih studenata. U okviru ovog programa, KAS dodjeljuje određeni broj stipendija talentovanim studentima sa crnogorskih univerziteta, kao vid podsticaja njihovim naporima i težnjama da postanu intelektualna elita i odgovorni nosioci demokratskog prosperiteta crnogorskog društva.

Stipendiranje talentovanih studenata KAS nastavlja i u akademskoj 2017/2018. godini tako da zainteresovani kandidati mogu ovdje preuzeti integralni tekst Konkursa za stipendije, kao i prijavni formular.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti gospođi Saniji Šljivančanin, na tel. br.: +381(0)20 234 240/069 073 206, ili na e-mail adresu: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane da je od četvrtka, 13. aprila 2017. godine otvoren konkurs za MEXT (Monbukagakusho) stipendije  za 2018. godinu za studente iz Republike Srbije i studente iz Crne Gore, koje dodeljuje Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije (MEXT) Vlade Japana. Konkurs je otvoren do petka, 19. maja 2017. godine.

POSTOJE DVE VRSTE STIPENDIJA:

-          za dodiplomce (u trajanju od pet godina)

-          za studente istraživače, postdiplomce (u trajanju od dve godine)

 

(obe kategorije uključuju obavezan period učenja japanskog jezika)

Neophodno je da svi zainteresovani kandidati dostave svoje prijave na adresu Japanske ambasade u Republici Srbiji, Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd sa naznakom "prijava za MEXT 2018"  I elektronski na Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli , sa naznakom "prijava za MEXT 2018"

 

SVA POTREBNA UPUTSTVA I APLIKACIONE FORMULARE MOŽETE PREUZETI NA INTERNET ADRESI AMBASADE JAPANA :

 

http://www.yu.emb-japan.go.jp/ ili u studenstkoj službi fakulteta.

Prilozi:
Download datoteke (Uputstvo za dodiplomce.pdf)Uputstvo za dodiplomce[ ]571 Kb
Download datoteke (Uputstvo za studente istrazivace, postdiplomce.pdf)Uputstvo za postdiplomce[ ]555 Kb

Obavještavamo zainteresovane kandidate o mogućnosti apliciranja za stipendije Republike Indonezije na nekom od 16 indonežanskih univerziteta koji se nalaze u Džakarti i na ostrvu Javi.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018. godinu, za postdiplomske studije u trajanju od 3 godine, od kojih:

 

-         jedna godina pripremnog perioda i učenja indonežanskog jezika i

-         dvije godine postdiplomskog programa u oblasti humanističkih, društvenih i tehničkih nauka i obrazovanja.

 

Aplikacije je potrebno dostaviti Ambasadi Republike Indonezije u Beogradu, najkasnije do 30. maja 2017. godine.

 

Sve potrebne informacije o ovim stipendijama i načinu apliciranja zainteresovani mogu dobiti na internet adresi:

 

http://international.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/KNB_applicationguidance_2017.pdf

 

 

Detaljno uputstvo za apliciranje, na engleskom jeziku, može se preuzeti i ovdje.

Prilozi:
Download datoteke (KNB_applicationguidance_2017 (1).pdf)applicationguidance[ ]538 Kb

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 14.04.2017. (petak) do 17.04.2017. (ponedjeljak).

■ Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 18.04.2017. godine.

UPRAVA FAKULTETA