Obavještenja (spec)

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 06.04.2018. ( petak ) do 09.04.2018. ( ponedjeljak ).

■ Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 10.04.2018. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Podjesćamo studente da će, prema Odluci, o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2018. početi 26.02.2018. i trajati do 26.05.2018.

Raspored nastave biće blagovremeno istaknut na sajtu i oglasnoj tabli fakulteta.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 26.02.2018. do 05.03.2018.

Studenti su dužni uplatiti 6 ratu školarine (230 eura) i 12 eura za upis ljetnjeg semestra.

Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavamo zainteresovane kandidate o mogućnosti konkurisanja za stipendije koje Vlada Slovačke dodjeljuje u okviru Nacionalnog programa stipendija za podršku mobilnosti, namijenjenih studijskim i istraživačkim boravcima, tokom  akademske 2018/2019. godine. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. april 2018. godine do 16 sati, po srednjoevropskom vremenu. Prijave se podnose online, na internet stranici www.stipendia.sk odnosno www.scholarships.sk . Ovaj stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je stranim studentima, doktorantima, univerzitetskim profesorima, naučnicima i umjetnicima koji žele da izvjestan period borave na slovačkim fakultetima i istraživačkim organizacijama. Studenti i doktoranti mogu aplicirati i za dodatak za putne troškove. Program finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovačke. Za dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi sa ovim Programom, načinom konkurisanja, kao i ostalim detaljima, zainteresovani kandidati mogu se obratiti direktno administratoru ovog programa, gospodinu Lukáš Marcin-u, na:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli . Ovdje se može preuzeti skenirani letak o ovom programu.

 

 

 

 

Prilozi:
Download datoteke (scan0001 (1).pdf)LETAK 1[ ]341 Kb
Download datoteke (scan0002.pdf)LETAK 2[ ]571 Kb

U prilogu pronađite promotivnu brošuru o stipendijama Vlade Madjarske, za akademsku 2018/2019. godinu.

Prilozi:
Download datoteke (Stipendium-Madjarska.pdf)Stipendium-Madjarska.pdf[ ]1615 Kb

●OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2017. (subota) DO 08.01.2018. (ponedjeljak).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2018. GODINE ( utorak ).

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 18.12.2017. do 29.12.2017. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju ( 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

  • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
  • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
  • uplatiti 5 € po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Predavanja iz predmeta CARINSKI POSTUPAK kod Prof. dr Nataše Delić, zakazana za subotu 16.12.2017. će se održati od 12:00 do 16:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Broj: 951

B a r, 04.12.2017.

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. decembra 2017. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine: subota, 23.12.2017. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 18.12.2017. do 29.12.2017. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 12.01.2018. do 23.01.2018. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

● od 22.01.2018. do 27.01.2018. godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

●od 12.02.2018. do 24.02.2018. godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.02.2018. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.05.2018. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta, ●Na sajt Fakulteta, ●Zaposlenima-svima, ●Sekretaru, ●a/a.

Za završni ispit iz predmeta POSLOVNO I ORGANIZACIONO KOMUNICIRANJE kod Prof. dr Dobrile Vujić, studenti teba da pripreme sledeće oblasti: Uvod u komuniciranje, Proces komuniciranja, Poslovni razgovor i Pisano komuniciranje.

PREDMETNI PROFESOR

OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDJE DA SE KONKURS ZA UPIS U I (PRVU) GODINU STUDIJA PRODUŽAVA DO 12.10.2017.G., DO KADA SE MOGU PODNIJETI DOKUMENTA.

UPIS KANDIDATA: OD 13.10.2017. DO 14.10.2017.G.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu članova 93 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014 , 52/2014, 47/2015, 40/2016 i 42/2017) i člana 38 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment Bar,

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR

r a s p i s u j e

II

K O N K U R S

za upis studenata na Postdiplomske specijalističke studije / 3 + 1/ za studijsku 2017/2018.godinu

- III upisni rok-

za studijske programe:

„ MENADŽMENT U CARINI, ŠPEDICIJI I OSIGURANJU“

„MENADŽMENT U FINANSIJSKOM POSLOVANJU“

„MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBJEDNOSTI“


Prijave na konkurs podnose se od  24.08.2017.  do 15.09. 2017. godine

Upis kandidata  vršiće se od  16.09.2017. do 20.09.2017. godine

 

I-Za studijski program Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti carina,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti osiguranja.

 

II-Za studijski program Menadžment u finansijskom poslovanju, upis se vrši za 2(dvije) podspecijalnost/usmjerenje, i to:

a)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti  bankarstva,

b)Specijalističke studije-Menadžment u oblasti malih i srednjih preduzeća.

 

III-Za studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti:

a)Specijalističke studije-Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje 3 ( tri ) godine, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose sljedeća dokumenta:

→diplomu i dodatak diplomi osnovnih studija u originalu ( ili original uvjerenje o završetku osnovnih  studija);

→fotokopiju biometrijske lične karte ( i original na uvid );

→prijavni list ( dobija se na Fakultetu );

→2 fotografije za indeks.

Obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ  podliježu postupku priznavanja u skladu sa posebnim Zakonom.

Upis na Fakultet  vrši se  na konkurentskoj osnovi.

Izuzetno od prethodnog stava za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije

Upisom na studije student i Fakultet zaključuju Ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Ugovorom o studiranju obije ugovorne strane preuzimaju obaveze i stiču određena prava.

 

Školarina za studijsku godinu iznosi 2.300,oo eura.

Školarina se može  platiti u cjelosti ili u ratama, a najviše   u deset  rata / po 5 rata u svakom semestru-zimskom i ljetnjem/.

Uz ugovor o studiranju studenti potpisuju i izjavu o poštovanju načela akademske etike.

Prva rata školarine u iznosu od 230,oo eura, plaća se prilikom upisa, a ostale u skladu sa zaključenim Ugovorom o studiranju.

Pored školarine, studenti plaćaju  i posebne naknade, na osnovu posebne odluke Upravnog odbora Fakulteta, shodno zaključenom Ugovoru o studiranju.

Studenti koji završe studijski program postdiplomskih specijalističkih studija stiču diplomu specijalističkih studija, Spec.Sci., iz odgovarajućeg studijskog programa.

Svi udžbenici su uračunati u cijenu školarine.

 

Napomena: Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, a konkurišu za upis na postdiplomske specijalističke studije, nijesu obavezni uz prijavu podnijeti:uvjerenje o završenim studijama, odnosno diplomu i dodatak diplomi, jer podaci o tome postoje u službenoj evidenciji Fakulteta.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu, koji se dobija na Fakultetu za poslovni menadžmentu Baru, ulica Maršala Tita br. 7, 85000 Bar ili web-site-u Fakulteta: www.fpm.me

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 030/312-233 , 030/303-553,  ili putem e-mail-a: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, na web site-u i oglasnoj tabli Fakulteta.

l style='text-align:justify;text-indent:.5in'>Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori,na web site-u  i oglasnoj tabli Fakulteta.