Obavještenja (spec)

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 25.05.2019. g.

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: od 15.05.2019. do 25.05.2019. g.

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: od 15. 05.2019. do 25.05.2019. g.

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: od 05. 06.2019. do 15.06.2019. g.

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 17.06.2019. do 22.06.2019. g.

6. Drugi ispitni rok/popravni/: od 01.07.2019. do 12.07.209. g.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Fakultet za poslovni menadžment u Baru,  za vrijeme vjerskih i prvomajskih praznika,  neće raditi: od 26.04.2019. do 02.05.2019. godine.

Prvi radni dan nakon praznika je petak - 03.05.2019. godine.

UPRAVA FAKULTETA

U prilogu su informacije o mogucnosti  konkurisanja za neku od stipendija koje nudi Vlada NR Kine, u saradnji sa UNESCO-m.

Prilozi:
Download datoteke (Unesko-program NR Kine za jednogodisnje stipendije za 2019-2020. godinu I.doc)Stipendija[ ]38 Kb

Podjesćamo studente da će, prema Odluci o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2019. početi u srijedu 27.02.2019. i trajati do 25.05.2019. godine.

Raspored nastave će biti blagovremeno istaknut na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 18.02.2019. do 25.02.2019. godine.

-  Studenti osnovnih studija su dužni uplatiti 4. ratu školarine (246 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-  Studenti specijalističkih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (230 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

*Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

Žiro račun fakulteta: 510 – 8482 - 08

UPRAVA FAKULTETA

 

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 29.12.2018. (Subota) DO 08.01.2019. (Utorak).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2019. GODINE (Srijeda).

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 17.12.2018. do 26.12.2018. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, odnosno 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

  • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
  • uplatiti 12 €  za ovjeru zimskog semestra,
  • uplatiti 5 €  po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2018/19. godine se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

STUDENTSKA SLUŽBA

IV blok predavanja iz predmeta Kazneno izvršno pravo kod Prof. dr Milenka Radomana, održaće se 24.12.2018. (ponedjeljak) u 15 h, u učionici br. 3.

PREDMETNI PROFESOR

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. decembra 2018. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I - Završetak zimskog semestra studijske 2018/2019. godine: subota, 22.12.2018. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2019. godine

● od 17.12.2018. do 26.12.2018. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2019. godine:

● od 15.01.2019. do 26.01.2019. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2019. godine:

● od 28.01.2019. do 02.02.2019. godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2019. godine:

● od 12.02.2019. do 23.02.2019. godine.

 

II - Početak ljetnjeg semestra studijske 2018/2019. godine: 27.02.2019. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2018/2019. godine: 25.05.2019. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Predavanja iz predmeta Kazneno-izvršno pravo kod prof. dr Milenka Radomana, zakazana za 15.11. u 15:00 h se pomjeraju za 16:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA, DA FAKULTET NEĆE RADITI U SUBOTU 10.11.2018. GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavaju se studenti smjera PCB da je došlo do promjene u rasporedu za VIII nedjelju predavanja, od 12.11. do 17.11.2018.

Detaljnije možete pogledati u rasporedu nastave.

UPRAVA FAKULTETA